Leiekontrakten, husordensreglene og samtykke til dyrehold er dokumentene som forteller deg om dine plikter og rettigheter som leietaker. I tillegg kan det være ting du lurer på om boligen, bomiljø eller andre ting.

Meld om feil og mangler

Er det feil, mangler eller avvik i boligen din? Da kan du melde det inn til oss.

Meld feil, mangler og avvik i boligen din

Her en noen vanlige spørsmål 

Hva sier Husordensreglene?

Husordensreglene er et tillegg til leiekontrakten og brudd på disse vil anses som et brudd på leieavtalen.
Les husordensregler for kommunale boliger

Hvor lenge kan jeg bo her?

I leiekontrakten står det når leieforholdet starter og når det avslutter. Når det nærmer seg avslutning av kontraktsperioden, vil du bli kontaktet av oss per brev der du blir forklart hva du må gjøre videre.

Hva koster det å bo i en kommunal bolig?

Husleien i Lillestrøm kommunens boliger varierer med boligens størrelse, beliggenhet og standard. Husleien fastsettes på bakgrunn av leieprisene på sammenlignbare boliger på lignende leievilkår i området over tid. Dette kalles «gjengs leie». Vanligvis ligger husleien for kommunale boliger noe under markedsleie.

Husleien reguleres i samsvar med endringer i konsumprisindeksen hvert år.

Ved en eventuell fornyelse av kontrakt ved kontrakts utløp, vil husleien bli justert til gjengs leie.

Innboforsikring er aldri inkludert i husleien. Hvis du leier kommunal bolig, er du pliktig til å tegne innboforsikring. Ta kontakt med et forsikringsselskap for mer informasjon og tilbud.

Forfall er alltid den 20. i inneværende måned.

Hvis du mener at husleien er feil og for høy, kan du klage på dette til Eiendomsavdelingen som fastsetter husleien. Hvis det ikke fører frem, kan du ta saken videre til Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus.
Kontakt Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus

Hva skjer hvis jeg får klager?

Klager på leietakere eller naboer skal sendes skriftlig eller på e-post til Boligdrift. Hvis du ringer og klager på noen, må du likevel sende en skriftlig melding til oss hvis vi skal behandle klagen.

Send e-post til Boligdrift 

Hvis noen klager på deg og der er brudd på leieavtalen, vil du få skriftlig melding fra oss hva klagen går ut på og hva du kan gjøre for å unngå flere klager. Hvis du ikke tar klagen til etterretning, vil det kanskje medføre at leieforholdet blir avsluttet.

Må jeg klippe plen og måke snø selv?

Ja, hvis du har fått tildelt bolig med plen, hage eller gårdsplass, er det ditt ansvar å vedlikeholde uteområdene.

Plen skal klippes og hagen skal fremstå som pen og velstelt.

Om vinteren må du selv holde gårdsplassen fri for snø.

Har jeg lov å ha husdyr?

Nei, i ordinære boliger må du søke om tillatelse til å ha husdyr. Vi kan gi det hvis det er god grunn for det og du overholder vilkårene i leiekontrakten.

Skaffer du deg husdyr uten å søke er dette et brudd på leieavtalen. Det er ikke lov å ha husdyr i bemannede boliger eller omsorgsboliger.

Send e-post til Boligdrift for å søke om å ha husdyr

Har jeg lov å røyke inne i en kommunal bolig?

Nei, det er ikke lov å røyke inne. Det gjelder for alle typer boliger. I noen boliger er det heller ikke lov å røyke på balkongene eller terrassene fordi det kan sjenere naboene. Dette gjelder spesielt i borettslag eller sameier.

Hva har jeg ansvar for i boligen?

Du skal behandle boligen med forsiktighet og all skade som oppstår i boligen på grunn av deg, din husstand eller husdyr vil være ditt ansvar. Det er også ditt ansvar hvis du gir andre tilgang til boligen og noe blir skadet.

For øvrig viser vi til leiekontrakten under avsnittet «pkt. 11 Partenes plikter».

Meld inn alle skader til Boligdrift så snart de oppstår.

Send e-post til Boligdrift

Hva gjør jeg om noe er feil i boligen?

  • Hvis det oppstår feil i boligen som er eiers ansvar, må du kontakte Boligdrift i åpningstiden.
  • Hvis det skjer noe på kvelden eller i helgen må du kontakte rørlegger ved vannlekkasje og brannvesen eller politi ved alvorlige hendelser.
  • Avvik meldes på skjemaet.
Meld feil, mangler og avvik i boligen din

Har jeg lov å leie ut boligen videre til andre?

Nei, fremleie er ikke lov og blir ansett som et brudd på leiekontrakten.
Alle boligene kommunen formidler er etter søknad og vedtak, og det er derfor ikke lov å la andre flytte inn i boligen sammen med deg. 

Hvordan sier jeg opp leiekontrakten?

For å si opp kan du ringe oss, sende e-post eller brev der du informerer oss om utflyttingsdato.

I henhold til husleiekontrakten er det en måned oppsigelsestid.

Vi sender deg en bekreftelse på mottatt oppsigelse med dato for utflytting.
Nøklene leveres til boligkonsulenten når dere sammen gjennomgår boligen og sjekker at alt er tømt og rengjort.

Husleien blir stanset når utflyttingsbefaring er gjennomført og alle nøkler er levert.