Generelt

Husordensreglene er en del av leiekontrakten. Leier er ansvarlig for å følge husordensreglene som utleieren har fastsatt. Leier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av husstandens medlemmer og andre som gis adgang til boligen.

Beboere i borettslagsboliger må først og fremst rette seg etter borettslagets vedtatte husordensregler, deretter kommunens husordensregler.

Sikkerhet

Leier er ansvarlig for å vedlikeholde brannslokkeutstyr som følger boligen.
Det er strengt forbudt å benytte gassovner til oppvarming i alle typer boliger eid av Lillestrøm Kommune. Oppvarming ved bruk av gass tilfører fuktighet i rommet, og det medfører svært stor brannfare. Det er heller ikke tillatt å bruke gassgrill, kullgrill eller engangsgrill på balkong og terrasse.

Ro i boligen

Mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det være nattero i boligen. I dette tidsrommet skal det ikke spilles musikk eller bruke vaskemaskin, tørketrommel eller annet som kan virke sjenerende på omgivelsene. Skal det ved spesielle anledninger spilles musikk eller drives selskapelighet i boligen utover kl 23.00, skal naboer varsles på forhånd.

På dagtid må det ikke spilles musikk eller drives musikkøvelse mer enn sammenlagt 3 timer. Musikkanlegg må i alle tilfelle innstilles slik at de ikke sjenerer naboene.

Man skal ikke oppføre seg truende, eller på andre måter være til sjenanse for naboer og bomiljø. Dette gjelder også for personer leier gir tilgang til boligen.

Vaskerom og tørkeplasser

Eventuelt vaskerom/tørkeplass brukes etter tur fra kl 08.00 til kl. 20.00.
Borettslag kan ha egne bestemmelser, i så fall må disse følges.

Renhold og orden

Alle rom som er bestemt til felles bruk; trapper og ganger, skal rengjøres av leieboerne etter de bestemmelsene som det enkelte borettslag har vedtatt.

Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengetøy m.v. må kun foregå på steder anvist av utleier, og til bestemte tider. Risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er forbudt.

Enhver forsøpling av gårdsplass, fellesareal og fellesrom og ved anviste søppelbeholdere/søppelsjakter er forbudt. Alt avfall skal legges i de bestemte beholderne.

Leieren er ansvarlig for å ta del i vedlikehold av boligen som er nødvendig for at den skal fremstå som en normalt velholdt bolig. Leieren er ansvarlig for å vedlikeholde boligens uteareal. Dette gjelder plenklipping, vanning, snømåking, sandstrøing, samt andre nødvendige oppgaver som sikrer at boligen fremstår som velholdt og ryddig.

Leieren er ansvarlig for å delta i de oppgaver som naturlig ligger til boligen i et bomiljø/sameie/borettslag. Leieren er ansvarlig for å delta på dugnader som borettslaget arrangerer. Hvis man ikke møter opp, kan man bli viderefakturert eventuelle straffegebyrer som borettslaget sender ut.

Oppsetting av TV-antenner, parabol etc. er forbudt uten eierens skriftlige samtykke.

Det må ikke legges ut mat til fugler eller dyr, da dette vil kunne tiltrekke seg rotter og mus.
Dyr må ikke holdes i boligen uten eierens skriftlige samtykke.
Dyr må ikke etterlates i boligen uten daglig tilsyn.
Dyr må ikke luftes på gårdsplass.

Skal det benyttes vaskemaskin i boligen er det bare typegodkjente vaskemaskiner med AquaStop som er tillatt. Den må installeres av godkjent rørlegger. Leieren er ansvarlig for å innhente utleierens tillatelse før maskinen installeres.

De samme betingelsene gjelder for oppvaskmaskin.

Det er ikke tillatt å koble uttak av tørketrommel til ventilasjonssystem.

Boligens ventilasjon må fungere til enhver tid. Ventiler skal være åpne hele tiden. De må ikke tettes igjen. Det må luftes etter dusjing for å unngå fuktskader.

Leier er ansvarlig for enhver skade på boligen dersom disse betingelsene ikke overholdes.

Parkering og bilbruk

Parkering skal kun skje på anvist parkerings-/garasjeplass. Gjester skal parkere på gjesteparkeringsplass.

Det er ikke tillatt å parkere på gangveier eller på plen utenfor boligen. Parkerte kjøretøyer skal ikke være til hinder for utrykningskjøretøy, snøbrøyting og lignende.

Det er ikke tillatt å parkere uregistrert kjøretøy på parkerings-/gårdsplass eller i tilknytning til bolig som tilhører SKB. Uregistrert kjøretøy vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.

Det er ikke tillatt å utføre reparasjon av kjøretøy på parkerings-/garasjeplass eller i tilknytning til bolig. El-biler skal kun lades på ladestasjoner som er beregnet for dette.

Bruk av vann

Vannkraner må aldri stå åpne når et rom forlates. Utekraner må tømmes og stenges før vinteren. Dører og vinduer til toalettene og kjeller må holdes lukket dersom det er fare for frost. Varme må aldri slås av og strømmen må aldri stenges. Hvis det oppstår skader som følge av at varme er slått av, vil leier bli holdt ansvarlig.

Skade på boligen

Leier er ansvarlig for å erstatte alle skader som oppstår i boligen, jfr. husleiekontraktens punkt om fraflytting.

Leier må ikke på noen måte foreta forandringer slik at eiendommen skifter preg. Det er ikke tillatt å sette opp nye vegger, verken ute eller inne. Skilt, inskripsjoner og markiser må kun anbringes med eierens samtykke.

Veggdyrkontroll

Hvis veggdyr/skadedyr oppdages i boligen, må det straks gis melding til utleieren.