Vi er en døgnbemannet omsorgsbolig. 35 omsorgsleiligheter, fordelt på 3 etasjer.

Personalgruppen består av hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, pleieassistenter, vernepleier og sykepleiere.

Omsorgsboligen er bemannet med 1 ansatt på natt (helsefagarbeider eller sykepleier).

To hjelpepleiere med videreutdanning i rehabilitering og en i palliasjon. Fagleder har videreutdanning i palliasjon. Vernepleier med erfaring fra ambulanse og spesiell interesse for akuttmedisin og er KlinObs-instruktør.

Leilighetene

Utformingen av leilighetene er noe ulik, men alle har kjøkken og stue, ett soverom og bad. Alle har balkong eller en terrasse. Det er ikke bod tilknyttet leilighetene, slik sett ingen oppbevaring. Beboere flytter inn med egne møbler og hvitevarer.

Fordi brannvarslersystemet er meget sensitivt og kan gå av ved stekeos, må vifte over komfyr må rengjøres jevnlig og det må luftes ved for eksempel vaffelsteking. Dersom det ender med utrykning av redningsetatene vil det koste beboer en egenandel. Denne er nå på 5000 kroner.

Hjemmesykepleie

Seksjonen er delt inn i tre grupper. Disse fungerer som primærgrupper og alle ansatte skal være tilknyttet en gruppe mtp at alle brukere skal ha en primærkontakt. Det er en sykepleier eller vernepleier som er gruppeleder.
Utfører helhetlig stell og pleie, gjør observasjoner, setter i verk tiltak ved behov og endring.

Varer og måltider

Beboere kan opprette konto hos Coop i Fetsund. Hjemmehjelpen bistår pr dd med å skrive handleliste/ta imot handleliste fra beboeren og sende dette til Coop. De leverer varene utenfor ytterdøren til den enkelte beboer. Det er ønskelig at beboer eller pårørende selv skriver listen.

Middagsmat kan bestilles fra hovedkjøkken som leveres ut av pleiepersonell x 2 i uken. Hos brukere med behov for samspising kan brødmat/pålegg og middag bestilles via lokalt kjøkken og serveres i fellesstue. Det er pleiepersonellet som bestiller og serverer. Beboeren betaler selv for dette.

Dersom ingen av ordningene benyttes, skaffer bruker mat på egenhånd.

Trygghetsalarm og teknologi

Det er installert alarmsystem på huset. Det er derfor ikke behov for at Doro installerer alarm. Beboer får ikke utdelt alarm uten at det foreligger vedtak, men det gjøres vurderinger fortløpende dersom brukeren ikke er i stand til å varsle på annen måte. Vil presisere at dette ikke må selges inn som “klokke” på lik linje med institusjon, dette er en trygghetalarm som skal benyttes ved akutt behov, fall osv. Det er ønskelig at ifm innflytting må saksbehandler avklare om beboer ønsker/trenger TA slik at det formelle er i orden ved innflytting og vi unngår uheldige situasjoner. Alarm faktureres så lenge vedtak stemmer og sak/tjeneste er aktiv og igangsatt.
Ellers benyttes det bevegelsessensor ved samtykke/vedtak, sensormatte ved sengen, gps, «vandrealarm». KOMP.

Praktisk bistand

Egen hjemmehjelp for de med vedtak på praktisk bistand. Alle har det hos oss per i dag. Det utføres også praktisk bistand av pleiepersonalet som daglige oppgaver som søppelhåndtering og oppvask for eksempel.

Aktiviteter

Vi har ingen aktivitør, kjøkkenpersonale el. i omsorgsboligen. Det er dessverre ikke avsatt midler til organisert aktivitet, sosialisering fra personalgruppen i omsorgsboligen, men vi prøver å skape hyggelige arenaer når dette er mulig.
Tidligere har aktivitør dekorert gangen i første etg.
Det er allsang på AK hver tirsdag, som er åpent for alle. Det krever ikke påmelding.
Foreløpig har vi et samarbeid med AK om sosial sammenkomst hver onsdag, da det er midler spesielt til dette for en periode. Dette er behovsprøvd og krever påmelding.
I felleskjøkken i omsorgsbolig er det rom for samspising, sosial kontakt og fysisk aktivitet. Dette er behovsprøvd og skal stå som tiltak i tiltaksplanen. Det er pleiepersonalet som skal utføre dette. Slik sett må det hele tiden vurderes om det er mulig å gjennomføre da brukergruppen endrer seg.
Øvrige beboere oppfordres til selv å organisere sosial kontakt med hverandre. Personalet oppmuntrer beboere til å treffes i egen regi, i tillegg til det som er organisert. Det finnes fire ulike oppholdsrom, samt uteområder som kan benyttes til dette.
Ulike frivillige organisasjoner har arrangementer jevnlig, som vaffelsteking, underholdning og samtaler. Noen av disse krever påmelding.

Fellesarealer og uteområder

Det finnes oppholdssteder i fellesområdene i omsorgsboligen. Det er fine uteområder med hagemøbler og solskjerming både på bakkeplan og oppover i etagene.

Samarbeidspartnere

Tett kontakt med forvaltning er viktig, både møter og via revurderinger.
Vi samarbeider med den enkeltes fastlege. Vi kommuniserer via E-link eller per telefon. Ved akutte hendelser er det legevakt eller 113 som kontaktes. Fastlege kontaktes dersom det er dagtid.
Ellers samarbeider vi med KT og spesialisthelsetjenesten. Apotek. Hjemmesykepleien, særlig ved overflyttinger.
Det er ønskelig med et tett samarbeid med pårørende. Vi tilstreber et så godt samarbeid og åpen kommunikasjon som mulig. Forventningsavklaring ved innflytting er viktig, begge veier.
I Fetsund samarbeider vi med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Folkehjelpen og Sykehjemsforeningen. Disse bidrar med besøksvenn, vaffelsteking, gaver/oppmerksomhet ved høytider, middagsfester, konserter osv.
Boligdrift
Boligkontor