Lillestrøm har fem omsorgsboliger

Det er fem omsorgsboliger i Lillestrøm kommune. En av dem er tilpasset personer med demens.

Vi har omsorgsboliger på følgende steder.

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er lettstelte boliger tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Boligene er tilpasset og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg.

Den enkelte omsorgsbolig har bemanning som gir tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg legges det til rette for felles måltider og sosiale aktiviteter.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

Personer som på grunn av alder, helseproblem eller nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelagt bolig og helse- og omsorgstjenester.

Hvis du har råd til å skaffe deg en egnet bolig selv, vil du som hovedregel ikke få omsorgsbolig.

Slik søker du om omsorgsbolig

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Kvalitetsstandard

Om hjemmesykepleien i omsorgsboligene

Vårt mål er å bidra til at du får nødvendig helsehjelp og i størst mulig grad skal greie deg selv i dagliglivet.

Hva får du?

Vi legger vekt på at du skal være med i planleggingen og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi veileder og legger til rette for at du kan ta i bruk dine egne ressurser for å mestre hverdagen og om mulig bli selvhjulpen. Hvis funksjonsnivået ditt endres, vil vi justere tjenestene du får fra oss.

Vi yter også hjelp i livets siste fase og kan legge til rette for symptomlindring, veiledning, stell og pleie i samarbeid med pårørende, fastlege og sykehus.

Når kommer vi?

Tidspunkt for besøk avtales med deg og tidsrommet for hjelp har et slingringsmonn på én time.

Ved forsinkelse vil du få beskjed så snart som mulig.

Primærkontakt

Når vi starter opp med å hjelpe deg vil du få primærkontakter som har hovedansvaret for å følge deg opp og gi deg informasjonen du trenger.

Hvem jobber hos oss?

Her jobber sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. Her arbeider både kvinner og menn, og sammen representerer vi et flerkulturelt mangfold.

Vi jobber etter arbeidslister utarbeidet på bakgrunn av kompetansekrav i oppdragene, ergonomi og arbeidstidsbestemmelser. Du kan ikke velge hvem du vil ha som tjenesteutøvere hjemme hos deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Då får hjelp til det du ikke mestrer selv av:

 • Personlig hygiene
 • av- og påkledning
 • forflytning

Ernæring

Ved behov legges det til rette for enkle måltider og kostveiledning. Du kan få kjøpt ferdig middagsmat klar til oppvarming. Du kan få middagen levert hjem, ellers er det ulike tilbud om å spise sammen med andre i de forskjellige omsorgsboligene.

Legemiddelhåndtering

Har du behov for bistand til dosering av medisiner, kan vi veilede deg til passende avtale som kan inngås.

Foreligger særskilte grunner til at hjemmesykepleien i omsorgsboligen skal administrere dine medisiner, kan en avtale om medisinoppfølging utarbeides i samarbeid med oss.

Injeksjoner og sårbehandling

Nødvendig hjelp til injeksjoner og sårbehandling gis hvis du ikke kan oppsøke legekontor selv.

Hva forventer vi av deg?

Du må være hjemme for å få tjenesten.

Har du vansker med å åpne døren for oss, må vi gjøre en avtale med deg om hvordan vi skal komme inn i leiligheten din.

Dine avtaler utenfor omsorgsboligen må du følge opp selv eller med hjelp fra pårørende eller verge.

Ditt hjem er vår arbeidsplass

For oss er det viktig at du forstår at din leilighet er vår arbeidsplass og at Arbeidsmiljøloven gjelder for våre hjemmesykepleiere.

Pass derfor på følgende:

 • At leiligheten din er møblert slik at det er enkelt for oss å bistå deg
 • At du gir oss tillatelse til bruk og tilpasning av hjelpemidler som for eksempel sykehusseng og personløfter
 • At du viser hensyn til vårt arbeidsmiljø gjennom å ta ansvar for eventuelle husdyr og ikke utsetter oss for tobakksrøyk
 • At du gir oss tilgang på hensiktsmessig utstyr som flytende håndsåpe, tørkerull, kluter, håndklær og søppelposer
 • At gjester rydder opp etter seg.

Avbestilling av besøk

Du må gi beskjed snarest mulig hvis du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta hjemmesykepleie til avtalt tid.

Pårørende

Du oppgir hvem som skal være din hovedpårørende, og hva slags informasjon du ønsker vedkommende skal få.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Du kan klage

Dersom vi ikke innfrir, ønsker vi tilbakemelding fra deg. Klage på tjenesteutførelsen rettes til seksjonsleder.

Du kan også klage på vedtaket. Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak, kan Tjenestetorget hjelpe til med det. Klagen sendes til Tjenestetorget, som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Hjemmesykepleiens telefoner i omsorgsboligene:

Praktisk bistand i omsorgsbolig

Vi er opptatt av din medvirkning og at du skal bruke dine egne ressurser for å mestre hverdagen og være mest mulig selvhjulpen. Det er vedtaket fra Lillestrøm kommune som er førende for hva hjemmehjelpen vil bidra med. Dersom ditt funksjonsnivå endres, vil tjenesten fra oss bli justert eller avsluttet.

Når er hjelpen tilgjengelig

Hjemmehjelpene jobber dagtid på hverdager. Renhold utføres ikke på helligdager og høytidsdager. Onsdag før skjærtorsdag regnes som helligdag etter kl. 12.00. Renhold som skulle vært utført på disse dagene blir ikke automatisk erstattet med en annen dag.

Tidspunkt for tjenesten vil variere.

Hva vi gjør

 • Oppgaver som er definert i ditt vedtak.
 • Hjemmehjelp ytes i hovedsak en gang hver 4 uke.
 • Vindusvask inntil 2 ganger pr. år, av vinduer som kan nås fra gulvet (uten trapp/stige/ sitte i vinduskarm). Dette er en ekstratjeneste som da velges istedenfor renhold gjeldene dag.
 • Gir tilbud om ernærings- kartlegging.
 • Gir tilbud om brannsikkerhets- sjekk en gang pr. år.
 • Påse at trygghetsalarmen blir testet jevnlig.

Hva vi ikke gjør

 • Oppgaver som ikke definert i ditt vedtak.
 • Rengjøring over skulderhøyde.
 • Lufting/risting av tepper.
 • Flytte på møbler eller hvitevarer.
 • Innvendig vask i skap, skuffer, ovn og lignende.
 • Bytte/henge opp gardiner.
 • Tømme/bytte sand i kattedo og annen rengjøring etter husdyr.
 • Hjelp til utvendig trappevask og vask i fellesarealer.
 • Vanning av planter.
 • Snømåking/strøing.
 • Rydding/rengjøring i forbindelse med selskap/ gjester.

Hva forventer vi av deg

 • At du respekterer vår telefontid.
 • At du utfører de oppgavene du mestrer selv. Behovet for hjelp vurderes ut fra de samlede ressursene som bor i hjemmet.
 • Du må gi oss nøkkel hvis det er behov for det.
 • Du må ha nødvendig utstyr til støvsuging og vask. Se egen liste. Kluter må være rene ved hvert besøk.
 • Hjemmehjelp er en betalt tjeneste, og du må gi oss beskjed senest kl. 12.00 dagen før hvis du ikke kan motta hjelp. Hvis du ikke gir beskjed, vil du bli belastet. Unntak er akutt timer hos lege/sykehus, innleggelser eller akutt sykdom.
 • Det skal ikke røykes inne mens hjemmehjelpen er til stede. Vi ønsker at du lufter i forkant.
 • Husdyr holdes i adskilt rom.
 • Du må være til stede mens vi er hos deg. Legg andre avtaler utenom de dagene vi skal til deg.

Informasjon

Hjemmehjelpen nås via HelseNorge

Vi har telefontid mellom kl. 08.00 – 10.00, og kl. 13.00 – 15.00.

Dersom parkering ikke er tilgjengelig eller værforholdene medfører at vi ikke kommer frem til din bolig, må det regnes med at vi må endre tidspunkt eller avlyse gjennomføring av tjenesten.

Arbeidsmiljøloven gjelder for våre ansatte. Arbeidsplassen må være tilrettelagt for å unngå belastende arbeidsstillinger og unødig risiko for sykdom og belastningsskader hos den ansatte. Det er derfor viktig at du har utstyr til vask som er ergonomisk riktig for oss å bruke.

Betaling

Egenbetaling beregnes ut fra husstandens samlede nettoinntekt. Fakturering av tjenesten skjer månedlig.

Klagerett

Dersom vedtaket du har fått tilsendt ikke samsvarer med bistanden du mener å ha behov for, kan du klage på vedtaket. Klagen på tjenesteutførelsen rettes til seksjonsleder. Du kan også klage på vedtaket. Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak, kan Tjenestetorget hjelpe til med det. Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Klagefristen er fire uker.

Kontaktinformasjon

Du når oss på følgende nummer:

Lovgrunnlag

Rett til helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6a og b.

Kontakt Tjenestetorget

om du har søkt tjenester og venter tilbakemelding.

 63 88 61 20

 tjenestetorget@lillestrom.kommune.no 

Åpningstider

 10.00 - 14.00 mandag til fredag