Lillestrøm har seks omsorgsboliger

Det er seks omsorgsboliger i Lillestrøm kommune. En av dem er tilpasset personer med demens.

Vi har omsorgsboliger på følgende steder.

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er lettstelte boliger tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Boligene er tilpasset og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg.

Den enkelte omsorgsbolig har bemanning som gir tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg legges det til rette for felles måltider og sosiale aktiviteter.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

Personer som på grunn av alder, helseproblem eller nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelagt bolig og helse- og omsorgstjenester.

Hvis du har råd til å skaffe deg en egnet bolig selv, vil du som hovedregel ikke få omsorgsbolig.

Slik søker du om omsorgsbolig

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard - Hjemmesykepleie i omsorgsboligene

Om hjemmesykepleien i omsorgsboligene

Vår jobb skal bidra til at du får nød-vendig helsehjelp og i størst mulig grad skal greie deg selv i dagliglivet.

Hva får du?

Vi legger vekt på at du skal være med i planleggingen og tar utgangs­punkt i hva som er viktig for deg. Vi veileder og legger til rette for at du kan ta i bruk egne ressurser for å mestre hverdagen og om mulig bli selvhjulpen. Hvis funksjonsnivået ditt endres, vil vi justere tjenestene du får fra oss.

Vi yter også hjelp i livets siste fase og kan legge til rette for symptom lindring, veiledning, stell og pleie i samarbeid med pårørende, fastlege og sykehus.

Når kommer vi?

Tidspunkt for besøk avtales med deg og tidsrommet for hjelp har et slingringsmonn på én time.Ved forsinkelse vil du få beskjed såsnart som mulig.

Primærkontakt

Når vi starter opp med å hjelpe deg vil du få primærkontakter som har hovedansvaret for å følge deg opp og gi deg informasjonen du trenger.

Hvem jobber i hjemmesykepleien i omsorgsboligene?

Her jobber sykepleiere, verne­pleiere, helsefagarbeidere, hjelpe­pleiere og assistenter. Her arbeider både kvinner og menn, og sammen representerer vi et flerkulturelt mangfold.Vi jobber etter arbeidslister utarbei­det på bakgrunn av kompetanse­krav i oppdragene, ergonomi og arbeidstidsbestemmelser. Du kan ikke velge hvem du vil ha som tjenesteutøvere hjemme hos deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Personlig hygiene, av- og påkledning og forflytning Herunder bistand til det du ikke mestrer selv.

Ernæring

Ved behov legges det til rette for enkle måltider og kostveiledning. Du kan få kjøpt ferdig middags­mat klar til oppvarming. Du kan få middagen levert hjem, ellers er det ulike tilbud om å spise sammen med andre i de forskjellige omsorgs­boligene.

Legemiddelhåndtering

Har du behov for bistand til dose­ring av medisiner, kan vi veilede deg til passende avtale som kan inngås.

Foreligger særskilte grunner til at hjemmesykepleien i omsorgsboligen skal administrere dine medisiner, kan en avtale om medisinoppfølging utarbeides i samarbeid med oss.

Injeksjoner og sårbehandling

Nødvendig hjelp til injeksjoner og sårbehandling gis hvis du ikke kan oppsøke legekontor selv.

Hva forventer vi av deg?

Du må være hjemme for å få tjenesten. Har du vansker med å åpne døren for oss, må vi gjøre en avtale med deg om hvordan vi skal komme inn i leiligheten din.

Ditt hjem er vår arbeidsplass

For oss er det viktig at du forstår at din leilighet er vår arbeidsplass og at Arbeidsmiljøloven gjelder for våre hjemmesykepleiere.

Pass derfor på følgende:

 • At leiligheten din er møblert slik at det er enkelt for oss å bistå deg
 • At du gir oss tillatelse til bruk og tilpasning av hjelpemidler som for eksempel sykehusseng og personløfter.
 • At du viser hensyn til vårt arbeidsmiljø gjennom å ta ansvar for eventuelle husdyr og ikke utsetter oss for tobakksrøyk.
 • At du gir oss tilgang på hen­siktsmessig utstyr som flyten­de håndsåpe, tørkerull, kluter, håndklær, søppelposer m.m.
 • At gjester rydder opp etter seg.

Avbestilling av besøk

Du må gi beskjed snarest mulig hvis du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta hjemmesykepleie til avtalt tid.

Pårørende

Du oppgir hvem som skal være din hovedpårørende og hva slags infor masjon du ønsker vedkommende skal få.

Hvordan få hjemmesykepleie i omsorgsboligen?

Søknad sendes Tjenestetorget.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Du kan klage

Dersom vi ikke innfrir, ønsker vi tilbakemelding fra deg. Klage på tjenesteutførelsen rettes til seksjon­sleder.

Du kan også klage på vedtaket.Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak, kan Tjeneste torget hjelpe til med det. Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
Klagefristen er 4 uker.

Relevant lovverk

Hjemmesykepleiens telefoner i omsorgsboligene:

Kvalitetsstandard - Praktisk bistand i omsorgsbolig

Formål

Lillestrøm kommune er opptatt av forebyggende helsearbeid og mestring. Bruker skal ha mulighet til å ha et godt liv i eget hjem så lenge dette er forsvarlig. Standarden gjelder for alle personer. Det er uavhengig av alder og familiesituasjon. Det er ditt behov som avgjør hvilke tjenester vi yter, og vi må sikre at bruker og tjenesteutøver har lik forståelse av tjenestetilbudet til kommunen.

Lovgrunnlag

Rett til helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6a og b.

Når er hjelpen tilgjengelig

Hjemmehjelp kan tilbys på dagtid virkedager. Det blir satt opp en fast dag for tjenesten. På helligdager bortfaller utførelse av renhold.

Hva bruker kan forvente av ansatte i Lillestrøm kommune

 • Bruker får den bistand som vedtaket omfatter.
 • Det legges vekt på brukermedvirkning i utforming av tjenesten.
 • Bruker og familie blir møtt med respekt.
 • Det forventes en faglighet i utøvelse av tjenesten.
 • Personalet er underlagt taushetsplikt.
 • Tjenesten kommer til avtalt tid. Ved unntak blir beskjed gitt.

Hva forventer vi av deg

 • Det ytes hjelp kun når bruker er tilstede
 • Ditt hjem er vår arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven gjelder for hjemmehjelpere.
 • Hjemme ditt må være møblert slik at det er enkelt å komme til med støvsuger og vaskeutstyr. Du bør rydde til side gjenstander som du er spesielt redd for. Dersom hjemmet ditt bærer preg av manglende rengjøring over lang tid, må du sørge for nedvasking av bolig før hjelpen igangsettes.
 • Dersom du har vansker med å åpne dørene, må du skaffes til veie nødvendige nøkler. Kostnaden ved dette må du ta selv
 • Dersom du røyker eller har husdyr, bes du vise hensyn.
 • Du gir beskjed dersom du ikke er tilstede ved avtalt tid, senest 24 timer før. Praktisk bistand er en betalt tjeneste, så du kan bli fakturert dersom du ikke gir oss beskjed.

Hjemmehjelp

 • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk
 • Vask av klær i egen maskin
 • Sengetøyskift
 • Du kan få hjelp til vask av kjøleskap ved behov
 • Du få hjelp til renhold av hjelpemidler som daglig er i bruk
 • Vindusvask inntil 2 ganger per år. Dette må avtales på forhånd. Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig fra innsiden
 • Støvsuging av møbler og seng ved behov
 • Ansatte vil vaske brukte kluter etter endt oppdrag slik at de er rene til neste gang

Oppgaver som ikke inngår i tjenesten

 • Storrengjøring med vask av tak og vegger
 • Møbler, inventar og store tepper flyttes ikke
 • Lufting og vask av store tepper
 • Pussing av sølvtøy, messing e.l
 • Huslige oppgaver i forbindelse med selskap/gjester eller etter voksne barn i samme husholdning.
 • Hagearbeid
 • Vanning av inneplanter
 • Snømåking utføres i hovedregel ikke
 • Hente/bære inn ved/brensel og vedfyring utføres i hovedregel ikke der annen varmekilder er tilgjengelig
 • Hjelp med husdyrhold
 • Hjelp med flytting
 • Hjelp til utvendig trappevask og trapp i fellesarealer
 • Hente medisiner på apoteket
 • Strykning og reparasjon av tøy
 • Disponering av tjenestemottakers penger eller bankkort (så fremt det ikke foreligger fullmakt til dette)

Du må ha vaskeutstyr

For at vi skal kunne utføre renhold forutsetter dette tilgang på utstyr som:

 • en funksjonell støvsuger
 • støvkost
 • rene mikrofiberkluter (minimum 5 stykker i forskjellige farger) til støvtørking og vasking
 • vaskemopp/langkost med tilhørende kluter
 • vaskemiddel (vi anbefaler ikke sprayflasker som inneholder kjemikaler)
 • vaskebøtte
 • toalettbørste
 • utstyr til vindusvask
 • vaskemaskin
 • flytende håndsåpe og tørkerull

Betaling

Egenbetaling beregnes ut fra husstandens samlede nettoinntekt. Fakturering av tjenesten skjer månedlig

Hvordan få hjemmehjelp?

Søknad sendes Tjenestekontoret i Lillestrøm kommune. 

Klagerett

Dersom vedtaket du har fått tilsendt ikke samsvarer med bistanden du mener å ha behov for, kan du klage på vedtaket. Klagen på tjenesteutførelsen rettes til seksjonsleder. Du kan også klage på vedtaket. Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak, kan Tjenestetorget hjelpe til med det. Klagen sendes til Tjenestetorget som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagefristen er fire uker.

Kontaktinformasjon

Vi har telefontid fra klokka 08.00 - 15.30.

Du når oss på følgende nummer:

Kontakt Tjenestetorget

om du har søkt tjenester og venter tilbakemelding.

 63 88 61 20

 tjenestetorget@lillestrom.kommune.no 

Åpningstider

 10.00 - 14.00 mandag til fredag