Hvem kan søke

Den som er hjemmelshaver (tinglyst eier) av eiendommene, kan kreve dem sammenslått til én eiendom. 

Vilkår for sammenslåing

 • Eiendommene må ligge i samme kommune
 • Det må være samme eierforhold på alle eiendommene
 • Eiendommene skal grense til hverandre (det kan gjøres unntak)
 • Sammenslåingen kan ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne

Hva må du gjøre før du søker?

 • Undersøk med tinglysningen (Kartverket) at betingelsene for sammenslåing er til stede (heftelser, rettigheter). Kartverket kan kontaktes på tlf 08700, eller informasjon kan bestilles fra grunnboken på seeiendom.no
 • Slett eventuelle heftelser
 • Ta kontakt med rettighetshavere og informere dem om ønsket sammenslåing

Det kan være krav om reseksjonering dersom en eller flere av eiendommene er seksjonert.

Hva må du sende inn?

 • Skjemaet Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Pass på å få underskrift av alle tinglyste hjemmelshaver(e) av eiendommene
 • Situasjonskart. Bestilles her
 • Bekreftelse på at eier til en eventuell bruksrett er varslet
 • Bekreftelse på at eventuell(e) fester(e) er varslet
 • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåing (for eksempel samtykke fra panthavere)
 • Gyldig firmaattest dersom eier er et firma

Dokumentene sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Pris

Krav om sammenslåing og situasjonskart er gratis.

Saksbehandling

Vi kontrollerer skjema og vedlegg før kravet oversendes tinglysningsmyndigheten. Når Tinglysingen har godkjent sammenslåingen, får vi melding om dette og fullfører matrikkelføringen ved å sende ut nytt matrikkelbrev til eierne av eiendommen. 

Søknadene behandles fortløpende. Vi har seks ukers frist fra vi har mottatt komplett søknad om sammenslåing til vi har sendt nytt matrikkelbrev til deg.