Oppdatering 25. januar

Regjeringen innfører strenge tiltak også i Lillestrøm

På bakgrunn av det, vil vi i løpet av dagen oppdatere våre regler og forskrift. 

Koronaforskrift for Lillestrøm kommune

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Lillestrøm kommune ble vedtatt av formannskapet i Lillestrøm kommune 20.01.21 med hjemmel i lov 05. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd og kommunestyrets vedtak 07.10.20, sak 170/20.

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 1. Treningssentre og lignende steder.
 2. Museer.
 3. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 4. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 5. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  1. Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under
   20 år, og svømming for profesjonelle utøvere.
  2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av
   behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

 1. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og
  unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 2. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Likevel slik at
  det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 3. Tros- og livssynshus.
 4. Fritidsklubber for barn og ungdom.
 5. Biblioteker.
 6. Gallerier og annen utsalg av kunst.
 7. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 8. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder

§ 2. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 3. Kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4. Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5.Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 3 og § 4.

For serveringssteder med skjenkebevilling plikter både besøkende og ansatte å bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak
for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 7. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede.

Selv om antall deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 8 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 8. Forbud mot arrangementer og organisert fritids-, idretts- og kulturaktivitet innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

For voksne, fra og med 20 år og eldre, er det ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-,
idretts- eller kulturaktivitet innendørs. Dette gjelder trening, øvelser, prøver, samlinger og lignende.

Første og andre ledd omfatter ikke:

 1. Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 2. Treninger, øvelser, kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende aktiviteter og arrangementer med profesjonelle deltakere, såfremt det ikke er publikum til stede.
 3. Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.
 4. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell. Arrangøren skal sørge for at alle om er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 5. Arrangementer og organisert aktivitet rettet mot barn og unge på evakuerte- og pårørendesenteret på Olavsgaard i forbindelse med skredet i Gjerdrum. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 10 personer til stede på slike arrangementer eller aktiviteter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

§ 9. Gjennomføring av arrangementer og organisert fritids-, idretts- og kulturaktivitet utendørs

For voksne, fra og med 20 år og eldre, er det ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-, idretts- og kulturaktivitet utendørs dersom avstand på minst 1 meter ikke kan overholdes.

Det er ikke tillatt å gjennomføre idrettsarrangementer som stevne, turnering, kamp utendørs. Definisjonen av idrettsarrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 første ledd bokstav a gjelder.

Første og andre ledd gjelder ikke for toppidrett og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

§ 10. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lillestrøm kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Lillestrøm kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

§ 11. Ansvar

Lillestrøm kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte vedtak.

§ 12. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.