Dine plikter som dyreeier

  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende, skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår.

Kommersielt dyrehold

Dyrehold som næringsvirksomhet i boligområder (oppdrett, kennel, kattepensjonat etc.) forutsetter tillatelse fra planmyndighetene (bruksendring på eiendommen).

Kommunens oppgaver

Kommunen behandler klager på sjenerende dyrehold med hjemmel i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen vil undersøke saken og kan pålegge eier å rette forholdene, eventuelt ta i bruk videre sanksjonsvirkemidler, dersom forholdet utgjør en objektiv helserisiko av en viss alvorlighet.

Kontaktinformasjon

Lillestrøm kommune, fagstab helse og mestring
Postboks 313, 2001 Lillestrøm
postmottak@lillestrom.kommune.no

Lovverk