Dyrevelferdsplan

Den lokale dyrevelferdsplanen ble vedtatt av Skedsmo kommune og gjelder frem til ny plan blir vedtatt av Lillestrøm kommune

Last ned dyrevelferdsplanen

Dyrevelferdsplan (PDF, 710,8 KB)

Mattilsynets rolle

Hvis Mattilsynet oppdager brudd på reglene for hold av dyr har de rett og plikt til å reagere for å sikre at reglene blir holdt i fremtiden. De vanligste reaksjonsformene er:

  • Påpeking av plikt til å overholde regelverket
  • Vedtak og varsel om vedtak
  • Vedtak uten forhåndsvarsel/hastevedtak

I de fleste tilfellene vil den som har ansvaret for dyrene rette opp feilen når Mattilsynet har påpekt forholdet eller gitt pålegg om utbedring. Dersom forholdet ikke rettes opp kan Mattilsynet pålegge dyreeier å betale tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, gi dyreeier forbud mot bestemte aktiviteter, avvikle dyreholdet eller ta dyr i forvaring.

Les mer om Mattilsynets reaksjonsformer og virkemidler ved brudd på dyrevelferdsloven.

Varsle Mattilsynet

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal føre tilsyn med at reglene for dyrehold blir overholdt. Hvis du vet om dyr som lider kan du varsle Mattilsynet.

Slik varsler du Mattilsynet

Brannsikring

Dyreeier er ansvarlig for brannsikkerheten og det forebyggende brannsikringsarbeidet på gården. Mattilsynet er tilsynsmyndighet på området, og skal kontrollere om regelverket er fulgt både før, under og etter brann. Hvis Mattilsynet avdekker mangler skal de gi dyreeier pålegg om å rette på forholdet.

Les mer om reglene for brannsikring på mattilsynet.no.

Produksjonsdyr

Produksjonsdyr er dyr som bli benyttet til produksjon av mat og/eller som råvare i klesproduksjonen. De fleste arter av produksjonsdyr har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas.

Du kan lese mer om produksjonsdyr på mattilsynet.no.

Veterinærvakt

Lillestrøm kommune har veterinærvaktordning i samarbeid med Aurskog/Høland kommune.

Vakthavende veterinær når du på telefon 63 88 16 25.

Lenker og lovverk

Mattilsynet utvikler regelverket som skal ivareta dyrevelferden i Norge. Rammene for forvaltning av dyrevelferd er hjemlet i Lov om dyrevelferd.

Loven er en rammelov som gir muligheter for å fastsette mer detaljerte bestemmelser i forskrifter.