Hva er gjødslingsplan?  

Gjødslingsplanen er et verktøy for å tilpasse gjødselmengden til blant annet vekst, avlingsnivå, driftsform, jordtype og klima. Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta på gården. 

Les Forskrift om gjødslingsplanlegging på LovData.  

Hvem skal ha gjødslingsplan? 

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan. 

Hvor lenge varer planen?  

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. 

For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen. 

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?  

I forskrift om gjødslingsplanlegging stilles det krav til utforming av gjødslingsplanen. Den skal bygge på:  

  • jordanalyser som ikke er eldre enn åtte år
  • kart med målestokk som tydelig viser skifteinndelingen  

Det er foretakets ansvar å sørge for at jordprøvene blir fornyet, og tegne inn skiftene på kart.
Til arbeidet kan du for eksempel bruke gårdskartet fra NIBIO.  

Hvor ofte må du jordprøver?   

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år.  

Hva slags prøver skal tas?  

Det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.  

Nyttige lenker