Gjødslingsplan

Hva, hvordan og hvorfor.

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er en viktig ressurs som jordforbedringsprodukt, grunnet plantenæringsstoffer og organiske materiale.

Avløpsslam

Fra bord til jord.

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å nyttiggjøre seg gassen og redusere utslipp gis det tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.