Om forskriften  

Forskrift om organisk gjødsel stiller krav til lager og spredning for å unngå at gjødsla havner på avveie. Forskriften gjelder for husdyrgjødsel, og for andre gjødselvarer av organisk opphav, inkludert avløpsslam. 

Krav til lager 

Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres

 • på flomutsatte områder 
 • så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning  

Lager for husdyrgjødsel må ha lagringskapasitet for minimum 8 måneders produksjon, det er spesifikke krav til utforming av lager for ulike typer gjødsel. 

Krav til bruk 

 • Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november
 • Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark
 • Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Det skal gjøres senest innen 1. september. 

Spesielle krav til bruk av avløpsslam 

Ved bruk av produkter med avløpsslam må foretaket senest to uker før første levering sende melding til kommunen med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken.  

Meldingen skal også inneholde opplysninger om:  

 • mengde
 • sammensetning
 • Størrelse
 • type areal det skal spres på 
 • eventuelle jordanalyser 
 • foruten gårds-/bruksnummer og navn/adresse på mottaker (Hva mener vi med foruten her? Skal det med eller ikke?) 

Skjema for melding om mottak og bruk av avløpsslam. 

Nyttige lenker 

Les mer om gjødselplan  

Kontakt  

Må fylles ut  

Navn på mottaker  

Adresse  

Telefon 

Epost