Avløpsslam 

Avløpsslam er restproduktet som blir igjen etter rensing av avløpsvannet. Det blir tilsatt brent kalk som dreper sykdomsfremkallende mikroorganismer. Kalken bidrar til at slammet får en gunstig pH og høyere kalsiuminnhold. Næringsstoffer og organisk materiale bl.a. fosfor og nitrogen blir igjen i slammet, noe som gjør det godt egnet som både gjødsel- og jordforbedringsprodukt. Det er god ressursutnyttelse at dette blir brukt som gjødsel i jordbruket.

Om forskriften

Lagring og bruk av avløpsslam er regulert av Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  Det er krav til lokal lagerplass og til spredningen, for å unngå at gjødsla havner på avveie - § 25.

Lukt

Ofte gir avløpsslam fra seg lukt, uten at det er farlig

Slamkvalitet

Slam som skal bli brukt, må være stabilisert. For å unngå spredning av sykdomsfremkallende organismer, skal slammet ha gjennomgått en hygienisering. Det innebærer at slammet blir utsatt for høy temperatur (og ved enkelte metoder også høy pH) over en viss tid slik at bakterier, parasittegg og virus blir uskadeliggjort.

Kommunens rolle ved bruk av avløpsslam

Hovedsakelig er det gårdbrukere som bruker avløpsslam, bruker må melde fra til kommunen om mottak av avløpsslam senest to uker før første levering. Jordanalyse skal ligge ved meldingen.

Kommunen vurderer forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken. 

Krav til lager

Arealet må ikke være flomutsatt eller så nært vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning. Det skal ha liten eller middels erosjonsrisiko og skal ikke ligge i eller i nærheten av dråg. Arealet skal ligge minimum 200 meter fra nærmeste bebyggelse. Hvis dette ikke er mulig skal slammet være dekket til med bark e.l. Alternativt kan melder innhente erklæring fra naboer om at lagring av slam uten at det blir gjennomført luktdempende tiltak. Lagringsperioden for slam skal være så kort som mulig, maks 1 år. 

Krav til bruk

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Nedmolding av slammet skal skje senest 18 timer etter spredning. Ingen spredning på snødekt eller frossen mark. 

Meldingsskjema

Melding om spredning av avløpsslam.pdf Har du behov for skjemaet i word-format, ta kontakt med landbruk@lillestrom.kommune.no. 

Nyttige lenker 

NIBIO sin informasjon
NRVA sin informasjon om slam
Landbruksdirektoratets informasjon om gjødslingsplanlegging