Om forskriften 

Forskrift om organisk gjødsel stiller krav til lager og spredning for å unngå at gjødsla havner på avveie. Forskriften gjelder for husdyrgjødsel og for andre gjødselvarer av organisk opphav. § 24

Krav til lager

Du kan ikke plassere anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam på flomutsatte områder, eller så nært vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.   

Lager for husdyrgjødsel må ha lagringskapasitet for minimum 8 måneders produksjon, det er spesifikke krav til utforming av lager for ulike typer gjødsel.  

Krav til bruk

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. Spredning uten nedmolding på eng og annen grøde bør du gjøre så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som kan bli høstet eller beitet ned. Senest innen 1. september.  

Det er ikke krav om melding eller søknad på bruk av husdyrgjødsel.

Nyttige lenker  

NIBIO sin informasjon om husdyrgjødsel

Landbruksdirektoratet sin informasjon om husdyrgjødsel og gjødslingsplanlegging

Landbrukskontoret sin informasjon om bruk av avløpsslam som gjødsel 

Revidert gjødselregelverk - høring av forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv.