Kort om erstatningen

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. oktober det året skaden oppsto. For at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises må du melde skaden så tidlig som mulig.

Når kan du få erstatning?

Du kan søke om erstatning for avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke har vært mulig å sikre seg mot. Du kan få erstatning når avlingen i skadeåret er mindre enn 70 % av vekstgruppens gjennomsnittsavling. Gjennomsnittsavlingen blir beregnet hovedsaklig ut fra avling pr. dekar de fem siste årene.

Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt

Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt (inkludert vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) kan være:

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flom
  • frost
  • dårlig blomstring for honningproduksjon

Når får du ikke erstatning

Du kan ikke få erstatning for:

  • skader som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras
  • kvalitetstap, med unntak av vekstgruppene frukt og bær

Hvem kan søke

For å kunne søke må du ha meldt fra til kommunen så snart du blir klar over at skaden er skjedd. Det blir ikke gitt erstatning til jordbruksforetak som ikke har meldt skade. Denne regelen er til for at kommunen skal ha mulighet for kontroll av skadeårsak. Det er også en tapsbegrensningsplikt, og for at du skal kunne få erstatning, må prinsipper om god agronomi være fulgt, eksempelvis:

  • Vekst og sort tilpasset normale klimatiske forhold
  • God drenering av areal
  • Du må høste avlingen

Hvordan søker du?

Alle som skal søke om avlingsskadeerstatning skal levere søknad elektronisk.

For mer informasjon og veiledning om ordningen se nettsidene til landbruksdirektoratet eller ta kontakt med landbrukskontoret.

Produksjonssvikt 2023

Har du behov for veiledning, ta kontakt med oss på landbruk@lillestrom.kommune.no. Vi vil avtale tid med deg for veiledning ved søknad.