Tilskudd til slåttprosjekt - bruk av drone for å redde rådyrkalver

Ønsker du å kjøpe inn drone, eller du skal drifte drone til bruk ved søk etter rådyrkalver i slåtten, så har vi midler til dette. Frist 12. mars.

Søk om tilskudd fra Bionovafondet

Lillestrøm kommune har opprettet et fond for å bidra til at landbruket i Lillestrøm kommune når målene i klimaavtalen, og støtter arbeidet for en reinere Oslofjord.

Lillestrøm kommunes ulvefond - du kan nå søke om tilskudd

Lillestrøm kommunes ulvefond skal benyttes til å medfinansiere fysiske tiltak som kan bidra positivt for innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv som har utfordringer med tilstedeværelse av ulv. Frist 1. april.

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å nyttiggjøre seg gassen og redusere utslipp gis det tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Erstatning ved avlingssvikt / produksjonssvikt

Har avlingen slått feil kan du søke om erstatning for å dekke noe av det økonomiske tapet.