Søknad om bruk av midler

Send søknad til Lillestrøm kommune v/avdeling landbruk på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller ordinær post: Lillestrøm kommune v/avdeling landbruk, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk søknaden med prosjektnummer D47046 og saksnr. 23/01579.  

Søknadsfrist

12. mars 2024

Formål med tilskudd til slåttprosjekt

Støtte til drift eller innkjøp av droneutstyr for å finne og redde rådyrkalver før slått i Lillestrøm kommune. Midlene kan dekke kostnader med inntil 50% for droneutstyr tilpasset søk etter rådyrkalver, samt inntil kr 50 000,- til drift av drone i slåttprosjektet. Ved mange søknader og knapphet på midler, vil de beste prosjektene bli prioritert. 

Målgruppe  

Frivillige organisasjoner, næringsdrivende og privatpersoner.

Dette skal søknaden inneholde

I søknaden skal søker beskrive organiseringen av dronesøket etter rådyrkje og hvordan det er planlagt utført. Dette innbefatter bl.a. dronepiloter og hjelpemannskap. Beskriv planlagt omfang (daa og antall dager), samt hvilket geografisk område i Lillestrøm kommune som blir dekket. Beskriv også hvordan tilstrekkelig responstid og nødvendig kapasitet er sikret ved henvendelser fra grasprodusenter. Dette blir vektlagt ved tildeling av tilskudd. 

Et kostnadsoverslag skal også følge med. Dersom tiltaket har fått, eller det er planlagt å søke om medfinansiering fra andre støtteordninger, opplys det i søknaden.  

Søkere som får tildelt tilskudd vil motta et tilsagnsbrev som inneholder størrelsen på og vilkår for tilskuddet. Det vil bli stilt krav om rapportering. Tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet blir brutt.   

Sluttrapport og regnskap – utbetaling av tilskudd

Tilskuddet blir utbetalt ved fremlegging av enkel kostnadsoversikt med kopi av bilag. Kommunen ved avdeling landbruk skal også ha tilsendt en enkel rapport som beskriver prosjektets resultater.