Kort om tilskuddet

Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal. Produksjonstilskudd omfatter blant annet tilskuddsordningene: Arealtilskudd, kulturlandskapstilskudd og tilskudd for husdyr. I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema. Tilskudd til avløser ved ferie og fritid er en refusjonsordning som skal legge til rette for avlastning slik at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og ha fritid.

Søknadsfrist

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om dette tilskuddet må du ha et foretak som

  • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
  • har et organisasjonsnummer og være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund

Foretaket må i tillegg disponere de dyrene og de arealene det søker om tilskudd for. Alt areal skal som hovedregel høstes eller beites ned minst én gang i løpet av vekstsesongen for å være berettiget tilskudd.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sendes elektronisk gjennom Altinn.
Søk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid på Altinn

For mer informasjon og veiledningshefte se nettsiden til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med landbrukskontoret. Nå i 2023 har Landbruksdirektoratet lagt ut oppdatert søkeveiledning og kommentarer til regelverket.

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen, for hjelp og veiledning. Ved besøk, ta med bankID og pc.

Kontakt

Har du spørsmål - ta kontakt med oss på Landbrukskontoret