Kort om tilskuddet  

Målet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, øke matproduksjon og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. 

Hvem kan søke

Alle jordbruksforetak som eier eller leier jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert, kan søke om tilskudd til drenering. Eiere av jordbruksareal som leies ut kan også søke om tilskudd. 

Hvor stort er tilskuddet

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, det vil si systematisk grøfting, profilering og omgraving, er på 2.000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan tilskuddet være på 30 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2.000 kroner per dekar. 

Hvordan søke

Det er i Altinn du søker om tilskudd til drenering.  

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksareal / jordbruksjord på Altinn

Søknadsfrist  

Søknadsfrist: Løpende

Behandlingstid

Søknadene blir behandlet fortløpende. Ta kontakt med landbrukskontoret for ev. å få vite hvor langt din søknad har kommet i prosessen.