Kort om tilskuddet  

Målet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, øke matproduksjon og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. 

Hvem kan søke?  

Alle jordbruksforetak som eier eller leier jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert, kan søke om tilskudd til drenering. Eiere av jordbruksareal som leies ut kan også søke om tilskudd. 

Hvor stort er tilskuddet?  

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, det vil si systematisk grøfting, profilering og omgraving, er på 2.000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan tilskuddet være på 30 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2.000 kroner per dekar. 

Hvordan søker du?  

Søknad om tilskudd må sendes elektronisk gjennom Altinn.  

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksareal / jordbruksjord på Altinn

Søknadsfrist  

Søknadsfrist: Løpende