Søknadsprioritering for 2020

Statsforvalteren har gitt Lillestrøm kommunen dispensasjon fra kravet om å utarbeide en egen tiltaksstrategi i 2020. Søknadene om midler vil derfor bli prioritert på bakgrunn av de tre gjeldende tiltaksstrategiene i Skedsmo, Sørum og Fet. Arbeidet med ny tiltaksstrategi, gjeldende fra 2021, starter opp denne våren. På bakgrunn av de tre tiltaksstrategiene har kommunen satt opp følgende prioritering for 2020:

Tiltaksstrategi for bruk av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2021-2025

Last ned dokumentet

Tiltaksstrategi SMIL 2021-2025 (PDF, 1,8 MB)

1. prioritet

 • Reparasjon og utskifting av rør, kummer og utløp
 • Avskjæringsgrøfter mot utmark
 • Fangdam/kumdam
 • Gjenåpning av bekk
 • Tiltak for å hindre/begrense avrenning fra foringsplasser/utekve
 • Etablering av kantsone mot vassdrag
 • Inngjerding av gamle kultur- og ravinebeiter
 • Fjerning av piggtråd
 • Restaurering av gårdsbrønner/dammer

2. prioritet

 • Dekke over eksisterende gjødselkum, maks. kr. 100 000
 • Sikring av bekkekant/planering i skråning
 • Tiltak for å bekjempe fremmede, skadelige arter
 • Tiltak for å tilrettelegge for åkerriksa

3. prioritet

 • Rydding og vedlikehold av stier og turveier på jordbruksareal
 • Restaurering av kulturminner og kulturmiljøer (som gravhauger, mindre bygninger), maks. kr. 100 000
 • Skjøtsel av gamle alleer/hageanlegg

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april

Hvordan søke?

Søknad sendes via ID-porten/Altinn

Hvem kan søke?

Alle foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke.

Hvem kan få innvilget tilskudd?

For å få innvilget dette tilskuddet må

 • tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom
 • det foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen

Eiere som ikke selv driver arealene, kan søke om tilskuddet hvis det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen.

Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd hvis hun eller han har godkjenning fra eier.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om investeringstilskudd til tiltak som:

 • bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak)
 • ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak)

Hva er forurensningstiltak?

For å hindre erosjon er det viktig å ha kontroll på overflatevannet. Det kan gis tilskudd til restaurering og oppgradering av hydrotekniske anlegg som for eksempel:

 • Nye nedløps- og inntakskummer
 • Reparasjon og utskifting av rør
 • Erosjonssikring og reparasjon av utløp
 • Avskjæringsgrøfter mot utmark
 • Gjenåpning av bekk
 • Fangdam
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Hva er kulturlandskapstiltak?

Ca. 30 % av artene i den norske rødlista over truede og sårbare arter er knyttet til jordbrukets kulturlandskap. Gjengroing på grunn av opphørt bruk er en trussel mot det biologiske mangfoldet.

Disse tiltakene er prioritert:

 • Gjerde rundt gamle kulturbeiter og ravinebeiter
 • Opprensing av gårdsdam, biologisk mangfold
 • Fjerning av piggtråd på innmark og i utmark
 • Restaurering og skjøtsel av gravhauger, m.v.
 • Gamle bygninger, kulturminner og miljøer
 • Restaurering av gamle ferdselsårer/stier på innmark
 • Fornying av alleer, skjøtsel av gamle trær, kantsoner, åkerholmer m.m.
 • Bekjempelse av svartlista arter

Hvor stort tilskudd kan jeg få?

Tiltak kan få innvilget inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag og arbeidsfrist på 3 år.