Kort om tilskuddet 

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Tilskuddene skal gi en målretting og stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket.  

Miljøtiltakene er delt inn i følgende hovedkategorier:  

  • forurensningstiltak
  • kulturlandskapstiltak
  • biologisk mangfold
  • kulturminner
  • utslipp til luft
  • redusert bruk av plantevern  

Hvem kan søke?   

Alle landbruksforetak kan søke om tilskudd 

Hvordan søker du?  

Søknad om RMP-tilskudd sender du elektronisk gjennom Altinn. 

Fra søknaden i Altinn kommer du direkte videre til kartløsning, hvor du legge rinn alle tiltakene.  

Søk om regionalt miljøtilskudd på Altinn 

Søknadsfrist  

Du kan søke om RMP fra 1. august og søknadsfristen er 15. oktober. 

Råd og veiledning 

En fullstendig oversikt over RMP, med søknadsskjema, forskrift, satser og navn på ordninger finnes hos landbruksavdelingen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.