De ulike tilskuddsordningene

Her er en oversikt over ulike tilskuddsordninger som finnes i Lillestrøm kommune:

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner skal ivaretas og videreutvikles.

Tilskuddet kan gis til:

  • skogkultur
  • miljøtiltak i skog
  • veibygging
  • drift med taubane, hest o.a.
  • utdrift av skogsvirke til bioenergi og tilskudd til andre tiltak i skogbruket.

Se forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Tilskudd til skogkultur

Ungskogpleie

Tilskuddet utbetales som en prosentsats av ungskogpleiekostnaden begrenset av et maksimumsbeløp per dekar. Det skilles mellom eiendommer over og under 10.000 dekar produktivt skogareal. For eiendommer mindre enn 10.000 dekar produktiv skog gis inntil 35 % tilskudd begrenset til maksimalt kr 230 per dekar. For eiendommer større enn 10.000 dekar produktiv skog gis inntil 30 % tilskudd begrenset til maksimalt kr 105 per dekar. Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter.

Markberedning

Det gis inntil 20 % tilskudd, begrenset til maksimalt kr 80 per dekar gjeldende for alle eiendomsstørrelser.

Veiledende satser 2022 for eget arbeid med skogkulturarbeid:
  • Nyplanting - 2,80 kr/plante
  • Suppleringsplanting 3,5 kr/plante
  • Ungskogpleie 400 kr/time


Behandling av søknad

Søknader behandles fortløpende. Det stilles krav til dokumentasjon av kostnader, og skogeier må søke om tilskudd for kostnadene ved å logge inn på skogfondskontoen. Tiltakene skal kartfestes digitalt på kartløsning i skogfondsystemet.
Send inn søknad vi på altinn.no

Utbetaling

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis til skogeiers skogfondskonto. Frist for innsending til kommunen publiseres for næringen i månedsskiftet november/desember.

Tilskudd til drift med hest

Det kan gis tilskudd til utkjøring av skogsvirke med hest.

Tilskuddssats

Inntil kr 50/m3.

Behandling av søknad

Ved søknad benyttes skjema SLF-916 Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest og annet. Søknader behandles fortløpende.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra skogeier.

Tettere planting

Regjeringen vil bidra til økt karbonopptak gjennom å intensivere skogproduksjonen, og har etablert en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.

Les mer om tilskudd til tettere planting på Landbruksdirektoratet.no.

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Det er også mulig å søke om tilskudd til skogbruksplan med miljøregistrering (MiS)

Les mer om Skogbruksplan med miljøregistrering (MiS) i Lillestrøm kommune 

Tilskudd til skogsbilvei

Hvordan søker jeg?

For å søke om tilskudd må du enten

Alle søknader går via kommunen til godkjenning.
Se oversikt over tilskuddsordninger for skogbruk på landbruksdirektoratet.no