Søk om støtte fra Fritidskassen

Her kan frivillige lag og foreninger søke om støtte til å dekke personlig utstyr, cupdeltagelse og lignende for barn og unge fra 6 - 19 år.

Søk om sesongleie av terapibad (hverdager)

Her finner du informasjon og kan søke om leie av terapibad i Lillestrøm kommune for sesongen 2023/2024.

Søk om sesongleie av idrettsanlegg (helg)

Søknadsordning for helgesesongleie av flerbrukshaller, gymsaler, svømmebasseng og aktivitetsrom.

Tilskuddsordninger kulturminner

For de som ønsker å istandsette et kulturminne eller kulturlandskap har vi samlet noen lenker til tilskuddsordninger som kan være aktuelle.

Frivillighetsfondet

Støtteordning for prosjekter og tiltak innen kultur, idrett og folkehelse. Fondet har to søknadsrunder per år.

Søk om tilskudd til møteplasser for barn og unge

Støtteordning for frivillige organisasjoner og grupper som driver barne- og ungdomsarbeid.

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Støtteordning for frivillige organisasjoners integreringsarbeid. Lillestrøm kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

Tilskuddsportal

Portal som gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere.

Søk om arrangementstilskudd

Støtteordning for lokale kulturarrangementer, som konserter, utstillinger, teaterforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Søk om driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner

Driftstilskuddet er en støtteordning for lokale, flerkulturelle organisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt frivillig aktivitet.

Aktivitetskortet for barn og unge

Nå kan de mellom 6 og 18 år, som av økonomiske årsaker ikke får deltatt på fritidsaktivteter, få støtte til å delta gjennom ordningen med Aktivitetskortet.

Søk om tilskudd til vedlikehold av kulturminner – frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på kommunens kulturminner. Det ble satt av kr. 400 000 i både 2023 og 2024 til ordningen.

Søk om driftstilskudd

Støtteordning for lokale kulturorganisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet i frivillig sektor og beregnes ut fra organisasjonenes drifts- og administrasjonskostnader og aktivitetsnivå. Søknadsfrist er 1. april.

Søk om sesongleie av idrettsanlegg (hverdager)

Søknadsordning for sesongleie av flerbrukshaller, gymsaler, svømmebasseng og aktivitetsrom. Søknadsfrist er 1. april.

Søk om sesongleie av kultur- og skolebygg

Søknadsordning for sesongleie av kultur- og skolebygg. Søknadsfristen er 1. april.

Søk om tilskudd til utendørsaktivitet og lek

Lillestrøm kommune gir tilskudd til tiltak som kan gi økt deltakelse i utendørsaktiviteter, tryggere lekeplasser, aktivitetstilbud på tvers av aldersgrupper og lokale møteplasser. Søknadsfrist er 1. april.

Søk om tilskudd til kulturverntiltak

Nå kan lag og foreninger og private eiere av verneverdige bygninger, søke støtte til ulike vernetiltak. Tilskuddsordningen gjelder tiltak som er knyttet til kommunalt listeførte kulturminner. Søknadsfrist er 4. april 2024.