Søk om tilskudd til folkehelsearbeid

Tilskuddsordningen har som mål å stimulere til innsats i kommunens nærmiljøer. Lag og foreninger kan søke støtte til helsefremmende og forebyggende tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn.

Tilskudd og stipend

Ulike tilskuddsordninger og retningslinjer, tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

Tilskuddsportal

Portal som gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere.

Søk om tilskudd til utendørsaktivitet og lek

Lillestrøm kommune gir tilskudd til private prosjekter for utendørsaktivitet og lek i ny og eksisterende boligbebyggelse.

Søk om sesongleie av idrettsanlegg

Søknadsordning for sesongleie av flerbrukshaller, gymsaler, svømmebasseng og aktivitetsrom.

Tilskuddsordninger kulturminner

For de som ønsker å istandsette et kulturminne eller kulturlandskap har vi samlet noen lenker til tilskuddsordninger som kan være aktuelle.

Søk om driftstilskudd

Støtteordning for lokale organisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet i frivillig sektor og beregnes ut fra organisasjonenes drifts- og administrasjonskostnader og aktivitetsnivå.

Søk om arrangementstilskudd

Støtteordning for lokale kulturarrangementer, som konserter, utstillinger, teaterforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Reglementer for utleie av kommunale lokaler

Reglement for utleie av kommunale lokaler og utleie av flerbrukshaller, skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng i Lillestrøm kommune.