Søk om tilskudd til vedlikehold av kulturminner – frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på kommunens kulturminner. Det ble satt av kr. 400 000 i både 2023 og 2024 til ordningen.

Frivillighetsfondet

Støtteordning for prosjekter og tiltak innen kultur, idrett og folkehelse. Fondet har to søknadsrunder per år.

Søk om sesongleie av idrettsanlegg (helg)

Søknadsordning for helgesesongleie av flerbrukshaller, gymsaler, svømmebasseng og aktivitetsrom.

Søk om sesongleie av terapibad (hverdager)

Her finner du informasjon og kan søke om leie av terapibad i Lillestrøm kommune for sesongen 2023/2024.

Søk om tilskudd til kulturverntiltak

Støtteordning for lag og foreninger og private eiere av verneverdige bygninger. Tilskuddsordningen gjelder tiltak som er knyttet til kommunalt listeførte kulturminner. Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Søk om tilskudd til møteplasser for barn og unge

Støtteordning for frivillige organisasjoner og grupper som driver barne- og ungdomsarbeid.

Søk om sesongleie av kultur- og skolebygg

Søknadsordning for sesongleie av kultur- og skolebygg.

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Støtteordning for frivillige organisasjoners integreringsarbeid. Lillestrøm kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søk om driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner

Driftstilskuddet er en støtteordning for lokale, flerkulturelle organisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt frivillig aktivitet.

Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

Tilskuddsportal

Portal som gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige som ønsker å gjøre en innsats for kommunens innbyggere.

Søk om tilskudd til utendørsaktivitet og lek

Lillestrøm kommune gir tilskudd til tiltak som kan gi økt deltakelse i utendørsaktiviteter, tryggere lekeplasser, aktivitetstilbud på tvers av aldersgrupper og lokale møteplasser.

Søk om sesongleie av idrettsanlegg (hverdager)

Søknadsordning for sesongleie av flerbrukshaller, gymsaler, svømmebasseng og aktivitetsrom.

Tilskuddsordninger kulturminner

For de som ønsker å istandsette et kulturminne eller kulturlandskap har vi samlet noen lenker til tilskuddsordninger som kan være aktuelle.

Søk om driftstilskudd

Støtteordning for lokale kulturorganisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet i frivillig sektor og beregnes ut fra organisasjonenes drifts- og administrasjonskostnader og aktivitetsnivå.

Søk om arrangementstilskudd

Støtteordning for lokale kulturarrangementer, som konserter, utstillinger, teaterforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Reglementer for utleie av kommunale lokaler

Reglement for utleie av kommunale lokaler og utleie av flerbrukshaller, skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng i Lillestrøm kommune.