Noen er ganske åpne i forhold til hva slags prosjekt de tildeler støtte til.

Søknadsteksten tilpasses tilskuddsordningens formål. Man kan for eksempel legge vekt på miljøperspektivet ved å benytte allerede eksisterende bygningsmaterialer, et overnattingstilbud til vandrere langs Pilegrimsleden kan bidra til at flere benytter den noe som fremmer både folkehelse og miljø. Med hensyn til sikkerhet må bygningen istandsettes. Et overnattingssted vil kunne skape synergieffekter for reiselivsnæringen i kommunen, det er behov for flere overnattingssteder.

Tilskuddsordninger

Lillestrøm kommune

Tilskudd til kulturverntiltak


  • Støtteordning for lag og foreninger og private eiere av verneverdige bygninger.
  • Tilskuddsordningen gjelder tiltak som er knyttet til kommunalt listeførte kulturminner.
  • Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Søk om tilskudd til kulturverntiltak

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er gjennomføring av miljøtiltak ut over det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med tilskuddet er å redusere forurensningsbidraget fra jordbruket og fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Akershus fylkeskommune

Her finner du alle tilskuddsordninger som er i regi av Akershus fylkeskommune.

Se mer på oversikt over tilskuddsordninger i Akershus.

Norsk Kulturminnefond

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider

Private eiere av kulturminner, også frivillige lag og organisasjoner enten de eier kulturminner selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se www.kulturminnefondet.no eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

Norsk Kulturarv

Støtte til våningshus– og driftsbygninger over hele landet. Andre verneverdige bygninger og anlegg vil imidlertid også kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Norsk Kulturarv « Ta et tak»

Akershus bygningsvernsenter (MIA)

Du kan hos Akershus bygningsvernsenter bestille gratis befaring med en bygningsvernkonsulent med bred erfaring fra bevaring og ny bruk av verneverdige bygninger.

Se mer på Akershus bygningsvernsenters nettside.

 

Riksantikvaren

Her finner du alle tilskuddsordningene som er i regi av Riksantikvaren.

Se mer på oversikt over tilskuddsordninger, Riksantikvaren

 

Kulturminneplaner

Inntil ny kulturminneplan for Lillestrøm er vedtatt, så gjelder planene fra de gamle kommunene.

Lenker

Interne lenker

Eksterne lenker