Noen er ganske åpne i forhold til hva slags prosjekt de tildeler støtte til.

Søknadsteksten tilpasses tilskuddsordningens formål. Man kan for eksempel legge vekt på miljøperspektivet ved å benytte allerede eksisterende bygningsmaterialer, et overnattingstilbud til vandrere langs Pilegrimsleden kan bidra til at flere benytter den noe som fremmer både folkehelse og miljø. Med hensyn til sikkerhet må bygningen istandsettes. Et overnattingssted vil kunne skape synergieffekter for reiselivsnæringen i kommunen, det er behov for flere overnattingssteder.

Tilskuddsordninger

Lillestrøm kommune

  • Støtteordning for lag og foreninger og private eiere av verneverdige bygninger.
  • Tilskuddsordningen gjelder tiltak som er knyttet til kommunalt listeførte kulturminner.
  • Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Søk om tilskudd til kulturverntiltak

Tidligere Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren

Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren: løpende søknadsfrist. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende, næringsorganisasjoner og privatpersoner kan søke.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til:

  • økt verdiskaping, fortrinnsvis innenfor kommunene Lillestrøm og Rælingen, tuftet på kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet særlig til Nordre Øyeren naturreservat
  • å gjøre området mer tilgjengelig og bedre kjent blant publikum.

Det kan søke tilskudd til:

  • Istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.
  • Det kan søkes om tilskudd til friluftslivstiltak som stier for vandring og sykling.
  • Tilskudd til etablering eller oppgradering av småskala overnatting og bespisning.
  • Det kan søkes om penger til arrangementer, produkter, skilting, brosjyrer, m.m. som bidrar til å formidle verdiene som ligger i området og gjøre det mer kjent.

Se mer på viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kulturminner/

Tidligere Akershus fylkeskommune: Tilskudd til utvikling av Pilegrimsleden i Akershus:

løpende søknadsfrist. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner kan søke. Ordningen gjelder kun de som har tilhørighet i tidligere Akershus fylke.

Viken fylkeskommune. Verneverdige bygninger og anlegg i Viken:

søknadsfrist høsten 2020, endelig dato ikke fastsatt enda. For eiere av verneverdige bygninger som ikke er fredet.

Se mer på viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kulturminner/

Viken fylkeskommune. Fredete bygninger og anlegg i Viken:

søknadsfrist høsten 2020, endelig dato kommer senere. Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet, eller under fredning, i medhold av kulturminneloven.

Se mer på viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kulturminner/

Norsk Kulturminnefond

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider

Private eiere av kulturminner, også frivillige lag og organisasjoner enten de eier kulturminner selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se www.kulturminnefondet.no eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

Norsk Kulturarv. Ta et tak:

«Støtte til våningshus– og driftsbygninger over hele landet. Andre verneverdige bygninger og anlegg vil imidlertid også kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.»

Norsk Kulturarv « Ta et tak»

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er gjennomføring av miljøtiltak ut over det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med tilskuddet er å redusere forurensningsbidraget fra jordbruket og fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Akershus bygningsvernsenter

Kan komme på befaring. Første befaring er gratis.

http://mia.no/akershusbygningsvernsenter

Kulturminneplaner

Inntil ny kulturminneplan for Lillestrøm er vedtatt, så gjelder planene fra de gamle kommunene.

Lenker

Interne lenker

Eksterne lenker