Vedtatt i kommunestyret 23.10.19 sak 8/19, revidert etter vedtak i kommunestyret 26.02.20 sak 16/201.

1. Oppgaver og myndighet

Kommunedirektørener med hjemmel i kommunelovens § 13-1 den øverste leder av denkommunale administrasjon. Kommunedirektørenhar myndighet til å treffe avgjørelser i alleadministrative spørsmål og å disponere kommunens ressurser innenfor de planer ogrammer som er fastsatt av kommunestyret eller andre organer med slik myndighet, ogsom for øvrig er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og reglementer.Kommunedirektørenhar med hjemmel i kommunelovens § 13-1 sjette ledd myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke harprinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.

Kommunelovens § 13-1

2. Innstillingsrett

Kommunedirektørenfremmer innstilling i alle saker til folkevalgte organer med unntak avkontrollutvalget.

3. Fullmakt til å undertegne dokumenter

Kommunedirektørendelegeres fullmakt til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, hvor kommunensressurser disponeres innenfor de planer og rammer som er fastsatt avkommunestyret eller andre organer med slik myndighet og som for øvrig er i samsvarmed lover, forskrifter, vedtekter og reglementer.

4. Søksmålskompetanse og myndighet til å påanke dommer og kjennelser

Kommunedirektørendelegeres adgang til å opptre som kommunens stedfortreder i rettssaker, jf tvisteloven § 2-5.
Kommunedirektørenhar fullmakttil å anlegge søksmål i kurante saker.Kommunedirektørendelegeres myndighet til å påanke kjennelser/dommer på vegne av kommunen, men skal underrette formannskapet så snart som mulig. Dersom det er tid til det skal spørsmålet forelegges formannskap og eventuelt kommunestyret før det tas ut anke.

Tvisteloven § 2-5

5. Myndighet til å begjære påtale i straffesaker

Kommunedirektørendelegeres myndighet etter straffeprosessloven § 81a, tredje ledd, til å begjære påtale i straffesaker med de begrensninger som følger av bestemmelsen.

Straffeprosessloven § 81a

6.Anvisningsmyndighet

Kommunedirektøreneller den kommunedirektørengir myndighet har anvisningsmyndighet.

7. Fullmakt innen økonomiforvaltning

Kommunedirektørensfullmakter innen økonomiforvaltningen er regulert i følgende bestemmelser:

  • Vedtak i årsbudsjett/handlingsplan
  • Økonomireglement
  • Finansreglement

8. Personalforvaltning

Kommunedirektørenhar det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jf. kommuneloven § 13-1 sjuende ledd. Under utøvelsen av personalansvaret skal Hovedavtalens regler om medbestemmelse legges til grunn.Kommunedirektørenforbereder, gjennomfører og godkjenner forhandlinger om ansattes lønns-og arbeidsvilkår.

Kommuneloven § 13-1 sjuende ledd

9. Fullmakter i krisesituasjoner

I krisesituasjoner i fredstid/beredskapssituasjoner har kommunedirektørenfullmakt til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell m.m. etter de retningslinjer som er gitt i kommunens plan for kriseledelse.

10. Videredelegering

Kommunedirektørenkan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, med mindre lov/forskrift, delegeringsvedtak og/eller reglementer sier noe annet.11.Særskilt delegering til Nedre Romerike Brann-og redningsvesen (NRBRIKS) v/brann-og redningssjefenKommunensmyndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker medfarlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann-og eksplosjonsloven av 14.06.02 nr. 20) med tilhørende forskrifter delegeres til NRBR IKS v/brann-ogRedningssjefen, jf. kommuneloven § 5-4.

Brann-og eksplosjonsloven av14.06.02 nr. 20

Kommuneloven § 5-4

Viktige og prinsipielle sakerskal forelegges kommunen.

I saker der det treffesenkeltvedtak etter delegert myndighet er kommunens særskilte klageutvalgklageinstans, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Forvaltningsloven § 28 annet ledd