Vedtatt i kommunestyret 23.10.19 sak 8/19, revidert etter vedtak i kommunestyret 26.02.20 sak 16/201.

1. Oppgaver og myndighet

Kommunedirektøren er med hjemmel i kommunelovens § 13-1 den øverste leder av den kommunale administrasjon. Kommunedirektøren har myndighet til å treffe avgjørelser i alle administrative spørsmål og å disponere kommunens ressurser innenfor de planer og rammer som er fastsatt av kommunestyret eller andre organer med slik myndighet, og som for øvrig er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og reglementer. Kommunedirektøren har med hjemmel i kommunelovens § 13-1 sjette ledd myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.

Kommunelovens § 13-1

2. Innstillingsrett

Kommunedirektøren fremmer innstilling i alle saker til folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

3. Fullmakt til å undertegne dokumenter

Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, hvor kommunens ressurser disponeres innenfor de planer og rammer som er fastsatt av kommunestyret eller andre organer med slik myndighet og som for øvrig er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og reglementer.

4. Søksmålskompetanse og myndighet til å påanke dommer og kjennelser

Kommunedirektøren delegeres adgang til å opptre som kommunens stedfortreder i rettssaker, jf tvisteloven § 2-5.
Kommunedirektøren har fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å påanke kjennelser/dommer på vegne av kommunen, men skal underrette formannskapet så snart som mulig. Dersom det er tid til det skal spørsmålet forelegges formannskap og eventuelt kommunestyret før det tas ut anke.

Tvisteloven § 2-5

5. Myndighet til å begjære påtale i straffesaker

Kommunedirektøren delegeres myndighet etter straffeprosessloven § 81a, tredje ledd, til å begjære påtale i straffesaker med de begrensninger som følger av bestemmelsen.

Straffeprosessloven § 81a

6.Anvisningsmyndighet

Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren gir myndighet har anvisningsmyndighet.

7. Fullmakt innen økonomiforvaltning

Kommunedirektørens fullmakter innen økonomiforvaltningen er regulert i følgende bestemmelser:

  • Vedtak i årsbudsjett/handlingsplan
  • Økonomireglement
  • Finansreglement

8. Personalforvaltning

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jf. kommuneloven § 13-1 sjuende ledd. Under utøvelsen av personalansvaret skal Hovedavtalens regler om medbestemmelse legges til grunn. Kommunedirektøren forbereder, gjennomfører og godkjenner forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Kommuneloven § 13-1 sjuende ledd

9. Fullmakter i krisesituasjoner

I krisesituasjoner i fredstid/beredskapssituasjoner har kommunedirektøren fullmakt til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell m.m. etter de retningslinjer som er gitt i kommunens plan for kriseledelse.

10. Videredelegering

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, med mindre lov/forskrift, delegeringsvedtak og/eller reglementer sier noe annet.

11. Særskilt delegering til Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBRIKS) v/brann- og redningssjefen.

Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsloven av 14.06.02 nr. 20) med tilhørende forskrifter delegeres til NRBR IKS v/brann- og Redningssjefen, jf. kommuneloven § 5-4.

Brann- og eksplosjonsloven av14.06.02 nr. 20

Kommuneloven § 5-4

Viktige og prinsipielle saker skal forelegges kommunen.

I saker der det treffes enkeltvedtak etter delegert myndighet er kommunens særskilte klageutvalgklageinstans, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Forvaltningsloven § 28 annet ledd