Årsmelding 2021

Årsmelding Lillestrøm kommune 2021

Årsmeldingen gir et totalt bilde av kommunens aktivitet og økonomiske situasjon for 2021, hvor den pliktige informasjonen knyttet til årsberetningen jf. Kommunelovens § 14-7 og 31-3 b) er ivaretatt i kapitlene «mål og satsingsområder», «organisasjon og medarbeidere» og «økonomi»

Om årsmeldingen

Alle kommuner redegjøre årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Årsmeldingen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsmeldingen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år.

Tidligere årsmeldinger 

Les Lillestrøm kommunes første årsmelding årsmelding 2020

De tre gamle kommunene Skedsmo, Sørum og Fet publiserte i 2019 hver sine årsmeldinger, som Lillestrøm kommune vil bygge videre på.

De årlige rapportene kan også fås i trykt format ved å sende e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.