Last ned innkjøpsstrategiene

Anskaffelsesstrategi for Lillestrøm kommune 2021 - 2024 (PDF, 329,8 KB)

Strategi for grønne innkjøp (PDF, 250,3 KB)

Anskaffelsesstrategi for Lillestrøm kommune 2021 - 2024

Lillestrøm kommunes vedtatte mål og verdier ligger til grunn for utarbeidelsen av anskaffelsesstrategien. Med utgangspunkt i disse mål og verdier har det blitt definert et hovedmål, fire fokusområder, samt delmål til disse. Alle delmål følges opp av konkrete tiltak for gjennomføring. Tiltakene oppsummeres i en konkret handlingsplan som brukes for å prioritere og styre gjennomføringen av anskaffelsesstrategien gjennom strategiens målperiode. Handlingsplanen vil være en dynamisk, og revideres underveis i målperioden.

Strategi for grønne innkjøp

Klimautfordringene er blant de største utfordringene vi står overfor i vår tid. Klimaloven av 2017 lovfester at Norge skal redusere utslipp av klimagasser med minst 40 prosent innen 2030, og videre at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som bygger på FNS bærekraftsmål.

Ved å bruke det fulle handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom å stille relevante miljøkrav kan kommunens gjennom sine innkjøp fremme en bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser.