Om regelverket

Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter flere lover og forskrifter. De mest sentrale dokumentene i regelverket er:

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Forskrift om Offentlige anskaffelser (FOA)

Lov om offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser definerer krav til kommunens anskaffelsesprosesser. Loven sier noe om krav til kunngjøring, frister, dokumentasjon, spesifisering av ytelser, tildelingskriterier, kontrakt og klageadgang.

Lovens § 5 om Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn krever at offentlige virksomheter innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, samt fremme klimavennlige løsninger og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Dette betyr at Lillestrøm kommune kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at kommunens kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø. Arbeidsmiljø og andre sosiale forhold.

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser utdyper lovens bestemmelser, og angir mer detaljerte prosedyrer for hvordan kommunen skal gjennomføre sine anskaffelser, avhengig av blant annet anslått verdi og hva slags kjøp det er snakk om.

Anskaffelsesstrategi

Lillestrøm kommune arbeider med å utforme en anskaffelsesstrategi som legger føringer for den nye kommunens innkjøpsarbeid. Strategiens mål vil være bestemmende for alle kommunens anskaffelser, uavhengig av fagområdet.

Anskaffelsesstrategien skal bistå Lillestrøm kommune med å gjennomføre hensiktsmessige og kostnadseffektive anskaffelser, som støtter opp under gode og samfunnsansvarlige løsninger i tråd med regelverket og kommunens målsettinger.