Lovverk og reglement

Møteplan og forfall

 • Politisk møteplan 2023
 • Politisk møteplan 2024
 • Forfall til møter reguleres i kommuneloven § 7-10 første ledd og saksbehandlings- og delegasjonsreglementet pkt. 12.
 • Har du som medlem eller innkalt varamedlem gyldig forfall til møtet, melder du fra til politisk sekretariat (politikk@lillestrom.kommune.no) og din gruppeleder.
 • Gruppeleder kaller inn varamedlem fra den gruppen der det er forfall. Gruppeleder setter møteleder og politisk sekretariat i kopi ved innkalling av vara. Varamedlemmer skal så langt mulig innkalles i den nummerorden de er valgt.

Habilitet

 • Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II og kommuneloven § 11-10 gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte organer.
 • Som folkevalgt har du selv plikt til å ta stilling til om du er, eller kan tenkes å være inhabil. Det folkevalgte organet avgjør spørsmål om habilitet uten at medlemmet deltar i behandlingen. Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken.
 • Gi beskjed i så god tid som mulig om forhold som kan gjøre deg inhabil, slik at det kan innkalles vara, og ved behov gis et råd i habilitetsspørsmålet.
 • Send epost til leder av utvalget med kopi til politikk@lillestrom.kommune.no med informasjon om hvilken sak/møte det gjelder, samt hvem som eventuelt skal tre inn som vara.
 • Du må selv vurdere om du har behov for å innhente råd for vurdering av habilitetsspørsmålet. Politisk sekretariat/øvrig administrasjon kan bistå med vurderingen. 
Send forespørsel om vurdering av habilitet
 • Som folkevalgt kan du også be seg fritatt fra behandlingen av en sak av personlige grunner, jf. kommuneloven § 11-10. Saksgangen er den samme som for vurdering av habilitet.

Fritak fra politiske verv

 • Fritak fra politiske verv reguleres i kommuneloven § 7-9 andre ledd.
 • Hvis du ikke lenger kan ivareta ditt politiske verv, kan du søke om permisjon eller fritak fra vervet. Gyldige fritaksgrunner kan være forhold knyttet til arbeid, helse, familiesituasjon eller andre tungtveiende velferdsgrunner som gjør det urimelig byrdefullt å oppfylle vervet. Kommunestyret behandler og avgjør fritakssøknader. 
Søk om fritak fra politiske verv

Kommunal støtte, godtgjørelser og dekning av utgifter

Godtgjørelser, økonomisk tap og dekning av utgifter som følge av deltakelse i politiske verv reguleres i kommuneloven § 8-3 og § 8-4. Lillestrøm kommune har vedtatt en lokal forskrift som utdyper bestemmelsene:

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Lillestrøm kommune 

Faste godtgjørelser

Faste godtgjørelser reguleres i lokal forskrift og utbetales den 12. hver måned.

Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse reguleres i lokal forskrift og utbetales 2 ganger per år - 12. juli og 12. desember.

Kommunal støtte til kommunestyregruppene

Ifølge Partiloven §10 andre ledd fjerde punktum skal støtten til de folkevalgte gruppene i kommunestyret ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. Bestemmelsen gir ikke krav på gruppestøtte til medlemmer av kommunestyret som måtte bryte ut av en folkevalgt gruppe etablert på grunnlag av valgresultatet, jf. Partilovnemndas tolkningsuttalelse datert 21.01.2021. 

Partigruppene står fritt til å disponere midlene som gis som økonomisk støtte til partigruppens arbeid. Det er partigruppen (ikke partiet/foreningen) som disponerer midlene. Formålet med den økonomiske støtten til partigruppene er å styrke arbeidet for partigruppene i kommunestyret. Som eksempel på bruk av midlene kan nevnes frikjøp/godtgjørelser, kjøp av sekretærbistand/innleie av konsulent, seminarer og studieturer.   

Partigruppene skal innen 1. mars rapportere om bruken av midlene for det foregående året på eget skjema. 

Lillestrøm kommune overfører det årlige beløpet til partigruppen i juni måned. Hvis partigruppen ønsker at kommunen håndterer utbetalinger til frikjøp/godtgjørelser, er dette mulig å få til. Partigruppen må da sende informasjon om dette til politisk sekretariat senest 15. mai. Dokumentet må være signert av partiets gruppeleder og styreleder.  

Kommunestyret vedtok 10.05.2023 følgende ang. partistøtte i år med lokalvalg: 

 1. I valgår (lokalvalg) utbetales kommunal støtte til kommunestyregruppene for 10 måneder.  
 2. Støtten for de to siste månedene etterbetales samme høst basert på forholdsmessig oppslutning ved valget.  
 3. Etterbetaling skjer innen utgangen av valgåret.  
 4. Retningslinjer for utbetaling av gruppestøtte i valgår publiseres på nettsidene for folkevalgte, sammen med tidligere vedtak om gruppestøtte. 

Støtten er delt inn i et stemmeuavhengig grunnbeløp per kommunestyregruppe og representantstøtte basert på antall kommunestyrerepresentanter per parti.  

Maksimalt 20 % av støtten kan være grunnstøtte til partiene, jf. Partilovnemndas uttalelse 11.01.2007. Videre kreves det enstemmighet ved en fordelingsnøkkel på 20/80, mens en fordeling på 10 % i grunnstøtte og 90 % per representant krever simpelt flertall.   

Satser for Lillestrøm kommune ved 12 eller færre innvalgte partigrupper:

 • Grunnstøtte: 53 000.
 • Per representant: 47 000.

Søknad tapt arbeidsfortjeneste

Tapt arbeidsinntekt kan kreves dekket for utvalgsmøter og for seminarer og øvrige møter hvor utvalgsleder har innkalt, eller det på forhånd er avklart med politisk ledelse at man deltar som representant for kommunen. Det må vedlegges dokumentasjon som legitimerer tap av inntekten.

Søk om dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Søknad om dekning av utgifter til barnepass eller tilsyn med andre omsorgstrengende personer

Utgifter til barnepass eller tilsyn med andre omsorgstrengende personer dekkes i forbindelse med pliktig deltakelse i offentlige verv. Det kan også dekkes utgifter til transport av barnevakt/tilsyn. Regning for de utgifter det søkes dekning for må legges ved søknaden.

Søk om dekning av utgifter til barnetilsyn eller andre

Søknad om dekning av utgifter til ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne

Utgifter til ledsager for mennesker med nedsatt funksjonsevne dekkes for møter, samt reisetid til/fra møtet. I tillegg til informasjon om møtet, må du oppgi navn og kontonummer til leverandør av tjenesten.

Søk om dekning av utgifter til ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne

Reise, kost og overnattingsgodtgjørelse

Utgifter til reise og kost dekkes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i kommunenes reiseregulativ (KS). Deltakelse på møter i rådhuset gir også rett til reisegodtgjørelse.
Krav registreres i Visma Expense 

Booking av møterom

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for booking av møterom

Retningslinjer for utleie og utlån av møtelokaler i Lillestrøm rådhus, Fetsund kommunehus og Sørumsand kommunehus.

1. Avgjørelsesmyndighet

Servicesenteret behandler og avgjør søknader om leie og utlån av lokaler i rådhuset og kommunehusene etter føringene i disse retningslinjene. Utlån/utleie av formannskapssal og kommunestyresal gjøres i samråd med Politisk sekretariat. 

Kommunens eget behov for møtelokaler skal alltid prioriteres. Politiske utvalg har til enhver tid forrang mht. møtelokaler for gjennomføring av politiske møter. 

Ingen eksterne organisasjoner/foreninger har krav på å få leie eller låne lokaler i Lillestrøm rådhus eller i kommunehusene. Avslag på forespørsel om leie eller lån kan ikke påklages. 

Møterom kan ikke bookes i kalenderløsningen i tidsrommet fra kl. 18.00 og til kl. 06.00 påfølgende dag eller på lørdag og søndag uten at det er avtalt med Servicesenteret på forhånd.

2. Vilkår for leie eller lån av møtelokaler

 • Møtelokaler leies/lånes ikke ut i ordinær arbeidstid med mindre kommunen er medarrangør eller interessent i arrangementet.
 • Utover ordinær arbeidstid beslutter kommunen om det er behov for tilsynsvakt.
 • Møtelokalene skal alltid ryddes etter bruk
  • Stoler og bord skal stå slik de gjorde før møtet.
  • Lokalene skal ryddes og bord skal rengjøres.
  • AV-utstyr skal slås av.
  • Lys skal slukkes.
  • Smitteverntiltak skal følges.
 • Den som leier/låner lokaler forplikter seg til å erstatte eventuelle skader oppstått i forbindelse med bruken.

3. Leiepris og fakturering

Når kommunen ikke er medarrangør, faktureres det som hovedregel for leie.

Andre leietakere enn politiske partier, kommunens fagforeninger og offentlige instanser skal betale kr. 1500,- i leie pr. dag uavhengig av hvor mange timer det aktuelle lokalet faktisk blir brukt.

I tillegg skal leietaker dekke kostnadene til nødvendig tilsynsvakt, for tiden kr. 300,- for interne enheter og kr. 300,- + mva. for eksterne leietakere.

 • Politiske partier kan booke møterom på Fet kommunehus, Sørumsand kommunehus og Lillestrøm Rådhus etter arbeidstid.
 • Send forespørsel til servicesenter@lillestrom.kommune.no med informasjon om type arrangement, dato, klokkeslett og antall deltakere. 

Gaveregister

Kommunestyret vedtok den 10.03.2021 retningslinjer for gaver og gaveregister for folkevalgte i Lillestrøm kommune

Gaver som folkevalgte mottar eller gir bort, og som har en stipulert verdi på mer enn 500 kroner, skal registreres i et gaveregister. Folkevalgte skal ikke motta gaver eller annet som estimeres til en verdi av kr 2.000 eller mer. 

Registrer gave i gaveregisteret

 

Se oversikt over gaver

Dato Mottaker Giver Anledning Sted Gavens art Verdi
30.05.2024 Norsk Folkehjelp Fetsun Lillestrøm kommune v. varaordfører 70 års-jubileum Mortens Kro Gavesjekk 1 000,-
30.08.2023 Sørum skole Lillestrøm kommune ved ordfører 100 års-jubileum Sørum skole Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 200,-
26.01.2023 Sophie Radich skole Lillestrøm kommune ved ordfører Offisiell åpning av skolen Sophie Radich skole Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 200,-
22.11.2022 Ordfører i Lørenskog Ordfører i Lilelstrøm Ordførers 60 års-dag Lørenskog kommune Bilde ved fotograf Ronny Østnes 500,-
17.09.2022 Dalen IL Lillestrøm kommune ved ordfører 100 års-jubileum Dalheim Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 200,-
20.05.2022 Innbygger nr. 90 000 Lillestrøm kommune v/ordfører Innbygger nr. 90 000 i Lillestrøm kommune Hjemmet Ryggsekk 999,-
06.05.2022 Volla barnehage Lillestrøm kommune v/ordfører Åpning av Volla barnehage Volla barnehage Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 202,-
06.05.2022 Sagdalen barnehage Lillestrøm kommune v/ordfører Åpning av Sagdalen barnehage Sagdalen barnehage Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 202,-
28.04.2022 Volla skole Lillestrøm kommune v/ordfører Volla skoles 100-års jubileum Volla skole Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 202,-
24.04.2022 Biskopen i Borg Lillestrøm kommune v/ordfører Innsettelse av ny biskop Fredrikstad kirke Bilde ved fotograf Ronny Østnes 1 202,-

KS Styrevervregister

For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har. KS styrevervregister innhenter automatisk opplysninger om roller og verv fra Brønnøysundregistrene. I tillegg kan du som folkevalgt selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. Alle kommuner og fylkeskommuner er i dag tilknyttet registeret, det forutsettes ikke eget vedtak om dette.
Innlogging i styrevervregisteret

Håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot folkevalgte

Se vår veileder om håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot folkevalgte i Lillestrøm kommune

Veildederen ble vedtatt av kommunestyret 12. oktober 2022.