Hva

Nye Sagelva barnehage vil inneholde 12 avdelinger med plass til opptil 183 barn og 48 ansatte, og skal drives av Lillestrøm kommune. De 12 avdelingene fordeler seg på 6 storebarnsavdelinger, 4 småbarnsavdelinger, 1 fleksibel- og 1 forsterket avdeling. Barnehagen får en spenstig arkitektonisk fasade, stor atriet med tilhørende storkjøkken, gode utearealer, og blir et miljøbygg med tre i bærende konstruksjoner.

Det nye barnehagebygget danner en åpen L-form som favner barnehagens uteområder og skjermer mot trafikken fra Fjellhammerveien. Barnehagen får et stort og skjermet uteareal som henvender seg mot tilgrensende naturområde. Mot vei og parkering framstår barnehagebygget som et beskyttende og lekent volum som reiser seg fra bakken som en «åpen munn». Fasaden er utformet i treverk, med store glassflater inn mot avdelingene. Barnehagen planlegges oppført i 2 fulle etasjer, med en tilbaketrukket 3. etasje på en mindre del av bygget.

Hvor

Sagelva barnehage befinner seg på Sagelva ved Slorahallen på Strømmen. Adresse: Fjellhammerveien 17. Det var barnehagedrift på eiendommen tidligere, denne er midlertidig flyttet til Strømsveien 16. Eksisterende bygningsmasse er revet og erstattes med en ny og større barnehage.

Sagelva barnehage (Slorahallen nederst):

Hvem

Byggherre er Lillestrøm kommune. Arkitekt er A38 Arkitekter AS. Håndverkskompaniet AS er totalentreprenør.

Byggherreansvarlig: Bjørn Magne Bakken
bjornmagne.bakken@lillestrom.kommune.no

Prosjektleder: Kjetil Borgedahl
kjetil.borgedahl@lillestrom.kommune.no

Når

Prosjektet er pågående, og per juli 2021 anslås det at 50 % av arbeidene er gjennomført. Byggetid er fra august 2020 til årsskiftet 2021/2022.

Utearealer

Barnehagebygget omfavner store uteområder med gode solforhold ut mot Sagelva. Utearealene er delt inn i ulike soner med traseer som føringslinjer. Det skal finnes rom for aktiv lek, rolig lek, rekreasjon og et variert aktivitetstilbud utendørs.

Eksisterende utearealer har lite terrengvariasjoner, og det er derfor lagt vekt på å skape terrengvariasjon og uteleker som utfordrer barnas motorikk og sanser. Områdene skal være tilpasset ulike aldre og funksjonshemninger. Et utvalg leker er også tilpasset barn med spesielle behov, og småbarna har fått et eget avgrenset område. Det etableres stiforbindelser rundt om på området, noen med fast belegg, noen med gressarmering og andre som naturlige skogstier med bark. Det vil også anlegges variert vegetasjon som naturlig hører hjemme i området, og egne kjøkkenhager.

Utearealet skal være en tilgjengelig og aktiv arena for nærmiljøet. Utearealene tilrettelegger for opphold også utenom barnehagens åpningstider, og uteområdet skal være tilpasset alle sesonger. På vinterstid skal det være mulig å holde på med vinteraktiviteter som ski og aking.

Trafikkforhold

Det legges opp til at man kan komme til barnehagen fra alle retninger, både fra gang- og sykkelvei langs Fjellhammerveien og langs turstien som går langs Sagelva. Eksisterende kjøreadkomst opprettholdes. Eksisterende sambruksparkering mellom Slora idrettshall og Sagelva barnehage videreføres og opparbeides slik at den blir enveiskjørt og med tydelig oppmerking for fotgjengere for å skape en tryggere parkeringssituasjon. For øvrig legges det opp til lademulighet for el-biler, og gode parkeringsmuligheter for sykler, også med lademulighet. All biltrafikk tilknyttet barnehagen ifm. parkering, varelevering og avfallshenting skjer via avkjørsel fra Fjellhammerveien.

Støy og luftforurensning

Støy fra Fjellhammerveien og toget har i stor grad vært styrende for utforming og plasseringen av bygget. Nytt bygg danner en L-form som skjermer barnas utearealer mot støy og luftforurensing. Det etableres en korridor mellom yttervegg mot Fjellhammerveien og parkeringsplassen som en «buffer». Støyforholdene på barnehagens utearealer og de offentlige friarealene ned mot elva vil være tilfredsstillende og betydelig bedre enn dagens situasjon.

Radon og miljøteknisk grunnundersøkelse

Det er etablert radonsperre under byggene. Det er gjort utredning av radon og vurdert at det ikke vil være radon over 100 Bq/m3 i uteområdene. Det er gjort flere grunnundersøkelser. Iht. geoteknisk rapport er det ikke fare for løsmasseskred og det er ikke påvist kvikkleire på tomta.

Innvendige arealer

Hovedinngangen gir adkomst til alle barnehagens hovedfunksjoner. Fra «vestibylen» er det tilgang til heis og trapp, samt forbindelse ut til barnehagens 12 avdelinger. Småbarnsavdelinger, forsterket og fleksibel avdeling er plassert i 1. etasje. Storebarnsavdelingene er plassert i 2. etasje med trapper og sklier ned til utearealene. Administrasjonsarealer som møterom, spiserom, arbeidsrom for personalet, hvilerom, kopirom, garderober osv. er plassert i 2. og 3. etasje. Barnehagen er prosjektert iht. krav til tilstrekkelig leke- og oppholdsareal for barnehager (4 m2 per barn).

Barneavdelingene

Avdelingene er etter brukernes ønsker organisert som separate avdelinger med egne fin- og grovgarderober, utgang til felles uteareal og lager. To og to avdelinger fungerer som vennskapsavdelinger med dør mellom slik at man enklere kan ha aktiviteter sammen, eller hjelpe hverandre ved behov.

Typisk barnehageavdeling med utstrakt bruk av treverk:

Måltider

Hver avdeling er utstyrt med eget avdelingskjøkken. I tillegg har barnehagen et storkjøkken med kjølerom, som er tilrettelagt for produksjon av mat.

Aktivitet og hvile

Småbarnsavdelingene er plassert i 1. etasje med direkte adkomst ut slik at barna kan sove ute dersom forholdene tilsier det. Det etableres utendørs vognrom hvor barna kan sove i vogner skjermet fra støy fra øvrig del av utearealene. Forøvrig har hver avdeling 2 grupperom som kan benyttes dersom det er ønskelig at barna sover inne. Barnehagen er i tillegg utstyrt med felles rom for vannlek og et stort fellesrom med amfi, skli- og klatrevegg.

Universell utforming og tilgjengelighet

Alle arealer i byggene skal kunne benyttes av personer med nedsatt bevegelighet og andre funksjonsnedsettinger. Heis er plassert sentralt og forbinder alle 3 etasjene. Forsterkede avdelinger er spesielt tilrettelagt for brukere med spesielle behov.

Ergonomi

Alle stellerom er utstyrt med stellebord med høydejustering. WC og garderobe vil ha toaletter og servanter som er spesielt tilpasset brukere med nedsatt bevegelighet eller andre funksjonsnedsettinger. Alle avdelinger vil være utstyrt med både store og små toaletter og servanter i høyde tilpasset både voksne og barn. Det vil også være stoler og bord tilpasset både voksne og barn, samt annet ergonomisk utstyr som vil forbedre arbeidshverdagen for de ansatte.

Omvisning i ny barnehage

To mer eller mindre identiske barnehager som stod ferdig samtidig. 

Hør hva Eva, Kristina, Ann-Helen og barn fra barnehagene har å si om sine nye bygg og bli med på omvisning i nye Sagelva barnehage og Volla barnehage.