Det skal legges til rette for bymerker / landemerke på utvalgte steder og dermed vise veien inn til Lillestrøm. I tillegg skal det legges til rette for en blågrønn struktur slik at Nitelva integreres som et opplevelsesmoment i næringslandskapet.

 • Varsel om oppstart

  Status:
  Ferdig
  Start:
  05.04.2017
  Slutt:
  19.05.2017

 • Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

  Status:
  Ferdig
  Start:
  27.04.2017
  Slutt:
  27.04.2017

 • Justering av planprogram

  Status:
  Ferdig
  Start:
  22. mai
  Slutt:
  22. mai
 • Behandling av planprogram

  Status:
  Ferdig
  Start:
  29. mai
  Slutt:
  18. juni
 • Fastsettelse av planprogram

  Status:
  Ferdig
  Start:
  17. juni
  Slutt:
  21. juni

 • Workshop med grunneiere

  Status:
  Ferdig
  Start:
  11. oktober 2017
  Slutt:
  11. oktober 2017

 • Mulighetsstudie

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Uke 50
  Slutt:
  Uke 13

 • Geoteknisk vurdering

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Uke 51
  Slutt:
  Uke 17
 • Utarbeidelse av temautredninger (med unntak av geotekniske spørsmål)

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Uke 51, 2017
  Slutt:
  uke 9, 2019
 • 3. manns kontroll av første utkast til geotekniske beregninger

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Uke 1, 2019
  Slutt:
  Uke 6, 2019
 • Presentasjon og drøfting av spørsmål knyttet til geotekniske utfordringer i Regionalt planforum

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Uke 6, 2019
  Slutt:
  Uke 6, 2019
 • Supplerende geotekniske undersøkelser som kvalitetssikring og oppsummerende sluttrapport

  Status:
  Ferdig
  Start:
  Uke 10, 2019
  Slutt:
  Desember 2019

 • Utarbeidelse av planforslag

  Status:
  Underveis
  Start:
  Uke 47, 2018
  Slutt:
  Vinter 2020
 • Innsendelse av reguleringsplan til 1.gangsbehandling

  Status:
  Planlagt
  Start:
  Våren 2021

Hva

Det har startet opp områdereguleringsplan for Hvam med fokus på næringsområdene der.

En områdereguleringsplan er en planform som skal utarbeides av kommunen, for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken.

Når det gjelder Hvam, er formålet med planarbeidet at prosjektområdet skal få en forsterket urban karakter med høyere utnyttelse og foredling av bygningsmassen, slik at det vil oppleves som en link mot byen og en byport som er godt synlig fra E6. Det skal legges til rette for bymerker / landemerke på utvalgte steder og dermed vise veien inn til Lillestrøm. I tillegg skal det legges til rette for en blågrønn struktur slik at Nitelva integreres som et opplevelsesmoment i næringslandskapet.

Sett i forhold til planens arealformål betyr det at det legges opp til å regulere området til næring for plasskrevende varehandel med tilhørende kontorvirksomhet, muligens lagervirksomhet. Det er ønskelig med økt grad av utnytting, gode estetiske kvaliteter, bedret veistruktur og kollektivtraséer.

Hvem

Lillestrøm kommune er ansvarlig for prosjektet, og plandokumentene utarbeides av konsulentene hos Multiconsult AS, i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og Løvlien Georåd AS.

Hvor

Planområdet er tegnet inn med stiplet linje på kartutsnittet. Området er på ca. 983 mål og omfatter i all hovedsak de arealene på Hvam som i kommuneplanen for 2019 - 2030 for tidligere Skedsmo kommune er satt av til kombinerte formål med krav om felles områderegulering i kommunal regi.

Når

Oppstart av planarbeid ble varslet i april 2017, og forslag til planprogram for utredningstemaer var lagt ut til offentlig høring med frist 19.mai 2017.

Fylkeskommunen ved arkeologisk feltenhet er informert om prosjektet. Arkeologene skal foreta en befaring i prosjektområdet og skal gjennomføre noe sjakting helt i sørvestlige deler av området etter påske 2017.

Det ble ikke registrert kulturminner i området.

Hele området ligger «under marin grense» og er kjent for sine kvikkleireforekomster. Det er derfor blitt gjennomført flere geotekniske undersøkelser med mange borrepunkter samt modellberegninger. Det viser seg at områdestabilitet er utfordrende. Det skal nå gjennomføres tredjepartskontroll siden fare for skredd må tas på alvor. Myndighetene er NVE og DSB samt fylkesmannen og fylkeskommunen er viktige samarbeidspartner på disse vanskelige spørsmål, og saken skal tas opp i regionalt planforum 05. februar 2019.

Dersom alt går som planlagt, vil et omforent planforslag inklusive utredningsrapportene sendes til førstegangs politisk behandling og til offentlig ettersyn høsten 2020.

Planprogrammet er fastsatt 21.06.2017
Referat fra informasjonsmøtet 27.04.2017
Presentasjon fra informasjonsmøte
Forslag til planprogram
Kunngjøringsannonse 05.04.2017