Varsel om oppstart

Status:
Ferdig
Start:
05.04.2017
Slutt:
19.05.2017

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

Status:
Ferdig
Start:
27.04.2017
Slutt:
27.04.2017

Justering av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
22.05.2017
Slutt:
22.05.2017

Behandling av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
29.05.2017
Slutt:
18.06.2017

Fastsettelse av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
17.06.2017
Slutt:
21.06.2017

Workshop med grunneiere

Status:
Ferdig
Start:
11.10.2017
Slutt:
11.10.2017

Mulighetsstudie

Status:
Ferdig
Start:
Uke 50 2017
Slutt:
Uke 13 2018

Geoteknisk vurdering

Status:
Underveis
Start:
Uke 51 2017
Slutt:
Vår/sommer 2023

Utarbeidelse av temautredninger (med unntak av geotekniske spørsmål)

Status:
Underveis
Start:
Uke 51 2017
Slutt:
Sommer 2023

Uavhengig kvalitetssikring av geotekniske vurderinger

Status:
Underveis
Start:
Uke 1 2019
Slutt:
Sommer 2023

Presentasjon og drøfting av spørsmål knyttet til geotekniske utfordringer i Regionalt planforum

Status:
Ferdig
Start:
Uke 6 2019
Slutt:
Uke 6 2019

Supplerende geotekniske undersøkelser som kvalitetssikring og oppsummerende sluttrapport

Status:
Ferdig
Start:
Uke 10 2019
Slutt:
Desember 2019

Utarbeidelse av planforslag

Status:
Underveis
Start:
Uke 47 2018
Slutt:
Vår/sommer/høst 2023

1. gangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Høst/vinter 2023

Hva

Det ble i 2017 startet opp områdereguleringsplan for Hvam med fokus på næringsområdene.

En områdereguleringsplan er en planform som skal utarbeides av kommunen, for å gi mer helhetlige avklaringer av arealbruken.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for høyere og mer effektiv arealutnyttelse i næringsområdene. Området skal fortsatt være regionalt- og lokalt kollektivknutepunkt og sikres tilstrekkelig og god infrastruktur. Det skal legges til rette for en blågrønn struktur som forsterker kvalitetene ved Nitelva og nærliggende ravinedaler i området, samt håndterer økte mengder overvann.

Opprinnelig visjon fra «Byutvikling og urbanstrategi – perspektiv 2050» fra 2009 sa at prosjektområdet skulle få en forsterket urban karakter med høyere utnyttelse og foredling av bygningsmassen, slik at det vil oppleves som en urban link mot byen og en byport med E6-ekspositur som ligger utenfor byen. Dette mener kommunen i 2023 virker for «svulstig», men målet er fremdeles en bedre og høyere utnyttelse av området.

Det legges opp til å regulere området til arealformålene forretning for plasskrevende varehandel, industri og lager med tilhørende kontorvirksomhet. Det er ønskelig med økt grad av utnytting og gode estetiske kvaliteter både når det gjelder bygningsmasse og blågrønne strukturer.

Hvem

Lillestrøm kommune er ansvarlig for prosjektet. Multiconsult AS har i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og Løvlien Georåd AS vært kommunens konsulenter.

Hvor

Planområdet som ble varslet ved oppstart er tegnet inn med stiplet linje på kartutsnittet. Området er på ca. 983 mål og omfatter i all hovedsak arealene på Hvam som i kommuneplanen for tidligere Skedsmo 2019 - 2030 er satt av til kombinerte formål med krav om felles områderegulering i kommunal regi. Underveis i planarbeidet har planområdet blitt noe mindre, blant annet er E6 og avkjøringsrampene ikke lenger en del av planområdet.

Når

Oppstart av planarbeidet ble varslet i april 2017, og forslag til planprogram for utredningstemaer var lagt ut til offentlig høring med frist 19.05.2017. Planprogrammet ble vedtatt 21.06.2017.

Det ble fra 2018 til 2020 arbeidet med et planforslag med flere forsinkelser, blant annet pga. vanskelige geotekniske forhold. I 2020 leverte plankonsulenten Multiconsult et utkast til plandokumenter til kommunen. Fra dette ble levert og til 2022 har planarbeidet dessverre stått nesten i ro i kommunen, men nå er planarbeidet i full gang igjen. Plandokumenter og temautredninger gjennomgås for å avklare hva som må oppdateres som følge av stillstanden over lenger tid.

Hele området ligger under marin grense og er kjent for sine kvikkleireforekomster. Det er derfor blitt gjennomført flere geotekniske undersøkelser med mange borpunkter samt modellberegninger. Det viser seg at områdestabilitet er utfordrende. Det er også gjennomført uavhengig kvalitetssikring. Områdestabilitet var også oppe i regionalt planforum 05.02.2019. På grunn av tiden som har gått mens planarbeidet har stått i ro hos kommunen har NVE kommet med ny veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE-veileder 1/2019). De geotekniske rapportene må oppdateres etter denne nye veilederen og Løvlien Georåd AS er i gang med dette arbeidet.

Videre fremdrift

Dersom alt går som planlagt, vil et omforent planforslag inklusive utredningsrapportene sendes til politisk førstegangsbehandling og til offentlig ettersyn høst/vinter 2023.