Det ble høsten 2023 gjennomført et orienteringsmøte med grunneiere. For å sikre politisk forankring om sentrale problemstillinger, planlegges det å fremmes en sak til politisk behandling i april 2024. Samtidig vil det jobbes med å ferdigstille et planforslag til førstegangsbehandling. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for høyere og mer effektiv arealutnyttelse i næringsområdene. Å sikre hensyn til grunnforhold, flom, naturverdier mv. blir også viktig.

Mål med planarbeidet 

Målet for planarbeidet er en vedtatt områdereguleringsplan for Hvam i henhold til kommuneplanens arealdel § 1-3.3.

Det er viktig å utnytte de eksisterende næringsområdene i kommunen effektivt. Det er krevende å finne nye næringsområder i pressområder som Lillestrøm, der naturhensyn og jordvernhensyn gjør omdisponering krevende. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for høyere og mer effektiv arealutnyttelse i næringsområdene. Det er ønskelig med økt grad av utnytting og gode estetiske kvaliteter både når det gjelder bygningsmasse og blågrønne strukturer. Området er svært lett tilgjengelig fra E6 og rv. 22, midt mellom Oslo og Gardermoen. Det er kollektivtilbud i området med Olavsgaard bussterminal som et viktig lokalt- og regionalt kollektivknutepunkt. Dette gir området stort potensiale for å etablere virksomhet som både trenger enkel adkomst for tungtransport og samtidig en del persontransport med kollektivtransport. Blågrønne strukturer skal sikres og forsterke kvalitetene ved Nitelva og nærliggende ravinedaler i området, samt håndtere økte mengder overvann.

Opprinnelig visjon fra «Byutvikling og urbanstrategi – perspektiv 2050» fra 2009 sa at prosjektområdet skulle få en forsterket urban karakter med høyere utnyttelse og foredling av bygningsmassen, slik at det vil oppleves som en urban link mot byen og en byport med E6-ekspositur som ligger utenfor byen. Noen av disse formuleringene synes kommunedirektøren i 2024 er litt for «svulstige», men målet er fremdeles en bedre og høyere utnyttelse av næringsområdet, samt en foredling av bygningsmasse og estetikk i området.

Historikk

Lillestrøm kommune har arbeidet med områdereguleringsplan for Hvam siden 2016 og arbeidet har dessverre stått stille en lang periode hos kommunen. Arbeidet er i gang igjen for fullt.

Hva er en områdereguleringsplan?

En områdereguleringsplan er en plan som lages av kommunen og er ment å styre arealutviklingen i et større område. En slik plan legger føringer for videre planlegging, utvikling og bygging. Planen gir en oversikt over hva et område kan brukes til og bestemmer forholdet mellom bruk og vern, utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Hvem utarbeider planen 

Lillestrøm kommune er ansvarlig for områdereguleringsplanen.

Her ser du planen 

Planområdet som ble varslet ved oppstart er tegnet inn med stiplet linje på kartutsnittet. Området er på ca. 983 mål og omfatter i all hovedsak arealene på Hvam som i kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune 2023-2035 er satt av til kombinerte formål med krav om felles områderegulering i kommunal regi.

Kart over Hvam

Hva skjer fremover?

Politisk avklaringssak

Det vil i april 2024 komme en politisk sak til behandling for avklaring av sentrale problemstillinger i planforslaget og for orientering til politikerne. Dette gjøres for å sikre politisk forankring av planforslaget. Det er lenge siden forrige politiske sak for områdereguleringsplanen for Hvam, som var fastsettelsen av planprogrammet i juni 2017.

Utarbeidelse av planforslag og oppdatering av fagrapporter

Planforslag utarbeides av kommunen i samarbeid med konsulent. Alternativ 1 og 2 fra mulighetsstudien vurderes også på nytt ut fra nye føringer i kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune 2023-2035 og kommunens næringsstrategi. Fagrapportene oppdateres samtidig med nødvendige endringer som følge av tiden som har gått.

Førstegangsbehandling av planforslag

Planarbeidet videreføres med sikte på førstegangsbehandling i løpet av 2024. Fremdriften avklares nærmere gjennom den politiske saken våren 2024.

Hva har skjedd til nå?

Oppdatering av geotekniske utredninger til ny NVE-veileder 1/2019

På grunn av tiden som har gått mens planarbeidet har stått i ro hos kommunen har NVE kommet med ny veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE-veileder 1/2019). De geotekniske rapportene er oppdatert og ny uavhengig kvalitetssikring iht. NVE-veilederen er gjennomført. Nye faresoner for kvikkleire er registrert hos NVE.

Orienteringsmøte for grunneiere

Det ble arrangert et orienteringsmøte for grunneierne i området i november 2023.

Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning 2018-2020

Det ble fra 2018 til 2020 arbeidet med et planforslag med flere forsinkelser, blant annet pga. vanskelige geotekniske forhold. Fra høsten 2020 ble planarbeidet dessverre stående i ro hos kommunen

Geotekniske utredninger

Hele området ligger under marin grense og er kjent for sine kvikkleireforekomster. Det har derfor blitt gjennomført flere geotekniske undersøkelser med mange borpunkter samt modellberegninger. Det viser seg at områdestabilitet er utfordrende. Det er også gjennomført uavhengig kvalitetssikring.

Workshop for grunneiere

Det ble arrangert en workshop for grunneiere og andre aktører i området 11.10.2017. Deltagerne fikk komme med innspill til hvordan de på daværende tidspunkt ønsket utviklingen av området. Dette var med på å danne grunnlaget for utviklingsalternativ 2 i mulighetsstudien. Det gjøres nå en ny vurdering av dette alternativet som beskrevet over.

Presentasjon og oppsummering fra workshop

Planprogram

Planprogram ble utarbeidet i 2017 og lagt ut på høring. Planprogrammet ble fastsatt 21.06.2017.

Planprogram kan du lese her

Vedtak fastsatt planprogram

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

Det ble holdt et åpent informasjonsmøte om planarbeidet 27.04.2017.

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeidet ble varslet i april 2017, og forslag til planprogram for utredningstemaer var lagt ut til offentlig høring med frist 19.05.2017.

Kunngjøringsannonse 05.04.2017

Tidslinje

 

Varsel om oppstart

Status:
Ferdig
Start:
05.04.2017
Slutt:
19.05.2017

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

Status:
Ferdig
Start:
27.04.2017
Slutt:
27.04.2017

Justering av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
22.05.2017
Slutt:
22.05.2017

Behandling av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
29.05.2017
Slutt:
18.06.2017

Fastsettelse av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
17.06.2017
Slutt:
21.06.2017

Workshop med grunneiere

Status:
Ferdig
Start:
11.10.2017
Slutt:
11.10.2017

Mulighetsstudie

Status:
Ferdig
Start:
Uke 50 2017
Slutt:
Uke 13 2018

Geoteknisk vurdering (etter NVE-veileder 7/2014)

Status:
Ferdig
Start:
Uke 51 2017
Slutt:
Vår/sommer 2023

Uavhengig kvalitetssikring av geotekniske vurderinger (etter NVE-veileder 7/2014)

Status:
Ferdig
Start:
Uke 1 2019
Slutt:
Sommer 2023

Geotekniske vurderinger (etter NVE-veileder 1/2019)

Status:
Ferdig
Start:
Uke 50 2022
Slutt:
Uke 40 2023

Uavhengig kvalitetssikring av geotekniske vurderinger (etter NVE-veileder 1/2019)

Status:
Ferdig
Start:
Uke 40 2023
Slutt:
Uke 6 2024

Politisk prinsippsak

Status:
Planlagt
Start:
17. april 2024

Utarbeidelse av temautredninger (med unntak av geotekniske spørsmål)

Status:
Underveis
Start:
Uke 51 2017
Slutt:
Høst 2024

Utarbeidelse av planforslag

Status:
Underveis
Start:
Uke 47 2018
Slutt:
Høst 2024

Politisk førstegangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2024