Det skal legges til rette for bymerker / landemerke på utvalgte steder og dermed vise veien inn til Lillestrøm. I tillegg skal det legges til rette for en blågrønn struktur slik at Nitelva integreres som et opplevelsesmoment i næringslandskapet.

Varsel om oppstart

Status:
Ferdig
Start:
05.04.2017
Slutt:
19.05.2017

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

Status:
Ferdig
Start:
27.04.2017
Slutt:
27.04.2017

Justering av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
22. mai 2017
Slutt:
22. mai 2017

Behandling av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
29. mai 2017
Slutt:
18. juni 2017

Fastsettelse av planprogram

Status:
Ferdig
Start:
17. juni 2017
Slutt:
21. juni 2017

Workshop med grunneiere

Status:
Ferdig
Start:
11. oktober 2017
Slutt:
11. oktober 2017

Mulighetsstudie

Status:
Ferdig
Start:
Uke 50 2017
Slutt:
Uke 13 2018

Geoteknisk vurdering

Status:
Ferdig
Start:
Uke 51 2017
Slutt:
Uke 17 2018

Utarbeidelse av temautredninger (med unntak av geotekniske spørsmål)

Status:
Ferdig
Start:
Uke 51 2017
Slutt:
Uke 9 2019

3. manns kontroll av første utkast til geotekniske beregninger

Status:
Ferdig
Start:
Uke 1 2019
Slutt:
Uke 6 2019

Presentasjon og drøfting av spørsmål knyttet til geotekniske utfordringer i Regionalt planforum

Status:
Ferdig
Start:
Uke 6 2019
Slutt:
Uke 6 2019

Supplerende geotekniske undersøkelser som kvalitetssikring og oppsummerende sluttrapport

Status:
Ferdig
Start:
Uke 10 2019
Slutt:
Desember 2019

Utarbeidelse av planforslag

Status:
Underveis
Start:
Uke 47 2018
Slutt:
Vår/sommer 2023

1. gangsbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Vår/sommer 2023

Hva

Det har startet opp områdereguleringsplan for Hvam med fokus på næringsområdene der.

En områdereguleringsplan er en planform som skal utarbeides av kommunen, for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken.

Når det gjelder Hvam, er formålet med planarbeidet at prosjektområdet skal få en forsterket urban karakter med høyere utnyttelse og foredling av bygningsmassen, slik at det vil oppleves som en link mot byen og en byport som er godt synlig fra E6. Det skal legges til rette for bymerker / landemerke på utvalgte steder og dermed vise veien inn til Lillestrøm. I tillegg skal det legges til rette for en blågrønn struktur slik at Nitelva integreres som et opplevelsesmoment i næringslandskapet.

Sett i forhold til planens arealformål betyr det at det legges opp til å regulere området til næring for plasskrevende varehandel med tilhørende kontorvirksomhet, muligens lagervirksomhet. Det er ønskelig med økt grad av utnytting, gode estetiske kvaliteter, bedret veistruktur og kollektivtraséer.

Hvem

Lillestrøm kommune er ansvarlig for prosjektet, og plandokumentene utarbeides av konsulentene hos Multiconsult AS, i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og Løvlien Georåd AS.

Hvor

Planområdet er tegnet inn med stiplet linje på kartutsnittet. Området er på ca. 983 mål og omfatter i all hovedsak de arealene på Hvam som i kommuneplanen for 2019 - 2030 for tidligere Skedsmo kommune er satt av til kombinerte formål med krav om felles områderegulering i kommunal regi.

Når

Oppstart av planarbeid ble varslet i april 2017, og forslag til planprogram for utredningstemaer var lagt ut til offentlig høring med frist 19.mai 2017. Planprogrammet ble vedtatt 21.06.2017.

Fylkeskommunen ved arkeologisk feltenhet er informert om prosjektet. Arkeologene har foretatt en befaring i prosjektområdet og gjennomførte noe sjakting helt i sørvestlige deler av området etter påske 2017. Det ble ikke registrert kulturminner i området.

Hele området ligger «under marin grense» og er kjent for sine kvikkleireforekomster. Det er derfor blitt gjennomført flere geotekniske undersøkelser med mange borrepunkter samt modellberegninger. Det viser seg at områdestabilitet er utfordrende. Det er gjennomført tredjepartskontroll siden fare for skredd må tas på alvor. Myndighetene er NVE og DSB samt at Statsforvalteren og fylkeskommunen er viktige samarbeidspartner på disse vanskelige spørsmål, og saken var oppe i regionalt planforum 05. februar 2019.

Dersom alt går som planlagt, vil et omforent planforslag inklusive utredningsrapportene sendes til førstegangs politisk behandling og til offentlig ettersyn vår/sommer 2023.