Er det mulig å kombinere en ny bydel med aktiv flyvirksomhet på Kjeller?

Det er noe av det som Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), som ble ferdig januar 2022 skal bidra til å kunne gi svar på. Se analysen under rapporter på denne siden.

ROS analysen, som skal gjennomføres har sitt utgangspunkt i kommunestyrets vedtak 9. september 2020, punkt 6:

«Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse»

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser:

  • Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen
  • Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal til luftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly,
  • Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale.»

ROS analysen som skal gjennomføres av Norconsult, gjelder kulepunkt to, samfunnssikkerhet og folkehelse. Grunnlag for analysen er ulike alternativer med kombinasjon av aktiv flyvirksomhet og byutvikling på Kjeller, som kommunen har utarbeidet i dialog med Luftfartstilsynet.

Sentrale tema i analysen vil være vurdering av støy, turbulens og vindskjær, samt ferdsel og fare for ulike type ulykker. Minsteavstand fra boliger og næring til flystripe er også sentrale tema, som skal belyses. Opplevd risiko og forutsigbarhet i hverdagen er også problemstillinger, som vil bli berørt. Eventuelle tema, som ikke er nevnt her, men som gjennom arbeidet med analysen viser seg å kunne ha betydning, skal også tas med.

ROS analysen ventes å være ferdig innen oktober 2021 . Deretter vil det bli gjennomført en økonomisk analyse, som skal belyse konsekvensene av byutvikling og flyvirksomhet fra et økonomisk perspektiv. Til sammen vil analysene gi kunnskapsgrunnlaget for en politisk sak, hvor de tre kulepunktene ovenfor vil bli behandlet.

Les mer om Kjeller - ny bydel i Lillestrøm