Hva

Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for Fetsund sentrum som ble vedtatt i 2011. Kommunedelplanen legger de overordnede rammene for Fetsund sentrum og tilgrensende områder, samt en strategi for videre utvikling.

Kommunedelplanen setter krav om regulering før videre utbygging kan finne sted. Dette kan enten gjøres gjennom kvartalsvise reguleringsplaner, eller i form av en mer helhetlig områderegulering. Av hensyn til å finne gode helhetsløsninger og skape forutsigbarhet, er det bestemt å lage en områderegulering for hele Fetsund sentrum.

Formålet med områdereguleringen er å lage en plan for videre utvikling av Fetsund sentrum, som følger opp kommunedelplanen. Planen skal legge føringer og bidra til en positiv utvikling av Fetsund sentrum. Planen skal legge til rette for bygging av flere nærings- og service funksjoner, nye boliger, møteplasser, grøntanlegg og teknisk infrastruktur med blant annet gangveier og flomvoll.

Hvem

Lillestrøm kommune ved planavdelingen er ansvarlig for prosjektet.

Hvor

Det foreslåtte planområdet inneholder et utvidet Fetsund sentrum som strekker seg fra Holsevja i nord til rv. 22 i sør. Planområdet er delvis sammenfallende med gjeldende kommunedelplan for Fetsund sentrum. I likhet med denne planen så avgrenses planområdet i øst mot Glomma, men områdereguleringen omfatter et betydelig mindre og mer sentralt område enn kommunedelplanen.
Planområdet er på ca. 400 daa. Dette er foreløpig å anse som et betraktningsområde, og vil kunne innskrenkes underveis i prosessen. Blant annet vil en måtte gjøre en avgrensning mot forestående detaljregulering for riksvei 22 – kryssing av Glomma, som det ble varslet oppstart av den 6. mai i 2022.


Kart over Fetsund. Foreløpig plangrense er vist med blå stiplet strek.

Når

Kommunestyret vedtok den 14.12.2022 å starte arbeidet med en områderegulering for Fetsund sentrum. Planarbeidet skal utføres i henhold til det vedlagte planinitiativet.
Planprosessen er i en tidlig fase og det må forventes justeringer i den foreløpige fremdriftsplanen, jfr. kapittel om fremdrift under.

Medvirkning og aktiviteter

Lillestrøm kommune ønsker en bredest mulig medvirkning og ønsker å involvere alle innbyggere og næringsdrivende i Fetsund til å komme med sine innspill og ideer til planarbeidet.

Innledningsvis ble det nedsatt et oppgaveutvalg bestående av innbyggere, næringsdrivende, politikere, m.fl. som allerede har gitt sine innspill til det forestående planarbeidet. Rapporten fra oppgaveutvalget kan du lese her: Oppgaveutvalgets rapport.

Planarbeidet vil videre legge opp til at alle kan gi sine innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart og senere offentlig ettersyn.

Underveis i planprosessen vil det bli invitert til forskjellige medvirkningsaktiviteter, som informasjonsmøter, utstillinger, workshops, brukerundersøkelser, mm. Dato og nærmere innhold for disse aktivitetene er foreløpig ikke fastsatt. Alle medvirkningsaktiviteter og muligheter for å gi innspill i forbindelse med oppstart og offentlig ettersyn, vil bli varslet på forhånd her.

Fremdrift

Varsel om oppstart

Status:
Ferdig
Start:
juni 2023 (fremskyndet fra desember 2023)

Publisering av mulighetsstudier og legge frem forslag til planprogram

Status:
Planlagt
Start:
april 2024

Vedta planprogram

Status:
Planlagt
Start:
september 2024

1. gangsbehandling av planforslag

Status:
Planlagt
Start:
april 2025

Plandokumenter

Listen over plandokumenter vil bli supplert etter hvert som planarbeidet går fremover.

Kontakt prosjektleder

Arne Aukland
Seniorarkitekt

E-post: arne.aukland@lillestrom.kommune.no