Informasjonsmøte 17. juni

Glommakryssingen er tema på et informasjonsmøte mandag 17. juni.

Informasjonsmøte

Status:
Planlagt
Start:
17. juni 2024

Oversendelse av planforslaget til kommunen

Status:
Planlagt
Start:
Vinteren 2025

1. gangs behandling av planforslaget

Status:
Planlagt
Start:
Våren 2025

Offentlig ettersyn (høring) av planforslaget

Status:
Planlagt
Start:
Sommeren 2025

Vedtak av reguleringsplanen i Kommunestyret

Status:
Planlagt
Start:
Rundt årsskiftet 2025/26 (tidligst)

Nærmere om planprosesser og samferdselsprosesser

I store og komplekse prosesser, som f.eks. større samferdselsprosjekter, velges det ofte å utarbeide en kommunedelplan før reguleringsplanprosessen. Dette for å sikre en overordnet vurdering og å vurdere alternative traseer. Dette er også gjort i forkant av reguleringsplanarbeidet for Rv 22 Glommakryssingen.

Kommunedelplanen ble vedtatt av Lillestrøm kommunen den 9. september 2020 (sak 125/20).

Kommunestyret vedtok at veien skulle bygges i trase A2. I vedtaket ble det gitt føringer for det etterfølgende arbeid med detaljregulering, blant annet nedskalering av vegstandard av hensyn til nullvekstmålet og tettstedet Fetsund.

Kommunestyret har gitt ytterligere føringer om nedskalering av veistandard i sak om fravik fra vegnormal den 10.11.2021 (KST-sak 169/21)

Nærmere om pågående arbeid med reguleringsplanen

Det pågår nå et arbeid med reguleringsplan for nærmere avklaringer av eksakt hvor veilinja skal gå. Dette arbeidet bygger på det utrednings- og planarbeidet som er gjort i forbindelse med kommunedelplanen. I reguleringsplanprosessen er det krav til mer detaljerte utredninger. Utredningene skal belyse viktige problemstillinger og være grunnlag for valg av løsninger i reguleringsplanarbeidet, samt nødvendige avbøtende tiltak. Bl.a. vil det fra både forslagsstiller og administrasjon være et sterkt fokus på å sikre at byggegrunnen er trygg. Det er utarbeidet krav og veiledere fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som må følges i slike saker. Lillestrøm kommune vil sikre at disse forholdene er godt utredet og at nødvendige avbøtende tiltak er lagt inn i planforslaget.

Det vil også bli utarbeidet viktige konsekvensutredninger om viktige fagområder som f.eks. støy, naturmangfold, landskapsvirkninger m.fl. Alt dette blir gjort før oversendelse av planforslaget til Lillestrøm kommune.

Planprosessen pågår i regi av Statens vegvesen. Dersom prosjektet prioriteres i første periode i Nasjonal transportplan, har Statens vegvesen signalisert at de vil sende planforslaget over til kommunen for videre behandling vinteren 2025.

Videre planprosess

Når vi er sikre på at planforslaget er tilstrekkelig utredet og gjennomarbeidet, vil kommunedirektøren fremme sak til politisk behandling i hovedutvalget for miljø og samfunn (HMS). I saken vil HMS vurdere om de ønsker utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn (høring) i minimum 6 uker. Planforslaget vil publiseres på kommunens nettsider slik at alle som er interessert kan sette seg inn i planforslaget, og komme med høringsuttalelser. Berørte parter, herunder naboer og grunneiere, blir varslet med egne brev.  I etterkant vil kommunen gå gjennom de høringsuttalelser som er kommet inn, og gjøre vurderinger av om det skal gjøres endringer i reguleringsplanforslaget før sluttbehandling. Reguleringsplanforslaget vil fremmes til sluttbehandling (vedtak) i kommunestyret i etterkant av dette, trolig tidligst rundt årsskiftet 2025/26.

Lese mer?

For nærmere informasjon viser vi til Statens vegvesens nettsider om prosjektet.