Politisk vedtak om utredelse av permanent park på Stortorget

Status:
Ferdig
Slutt:
Desember 2015

Politisk vedtak om prosjektplan

Status:
Ferdig
Start:
30.11.16
Slutt:
30.11.16

Tidlig medvirkningsprosess

Status:
Ferdig
Start:
Sommer 2018
Slutt:
Sommer 2018

innbyggerinnspill (som del av medvirkningsopplegg knyttet til Byutviklingsplan)

Status:
Ferdig
Start:
Sommer 2018
Slutt:
Sommer 2018

Innledende fase – Trafikk og parkeringsanalyse

Status:
Ferdig
Start:
Våren 2019
Slutt:
Våren 2020

Innledende fase – Utredning: Stortorgets rolle i fremtidens Lillestrøm

Status:
Ferdig
Start:
Sommer 2019
Slutt:
Våren 2020

Politisk behandling - Vedtak om fremtidig utvikling av Stortorget

Status:
Ferdig
Start:
17.06.2020
Slutt:
17.06.2020

Politisk behandling - Vedtak om mobilitetshus

Status:
Ferdig
Start:
15.12.2021
Slutt:
15.12.2021

Utlysning av arkitektkonkurranse

Status:
Planlagt
Start:
Våren 2024

Innlevering av arkitektkonkurranse og utstilling av forslagene

Status:
Planlagt
Start:
Sommer 2024

Juryering og kåring av vinnerforslag

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2024

Oppstart og arbeid med detaljregulering for Stortorget

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2024

Detaljprosjektering av vinnerforslag

Status:
Planlagt
Start:
Vinter 2025

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stortorget

Status:
Planlagt
Start:
Vinter 2026

Hva

Hva Stortorget bør være er det mange tanker og ideer om opp igjennom årene. I 2014 lanserte kommunen «Levende torg»-prosjektet, for å teste ut ulike midlertidige konsepter og bruksformer på parkeringsplassen på Stortorget. Samtidig fikk kommunen erfaringer med de forskjellige installasjonene, og innblikk i hva befolkningen helst ville ha.

Slik ble det til at Stortorget i 2-3 måneder hvert sommerhalvår ble forvandlet til for eksempel

  • BMX-bane (2014)
  • lekeplass med boccia / boules -bane (2015)
  • lekeplass med trampoliner og luftpute (2016)
  • et urbant landbruksareal med blant annet frodige plantekasser og hengekøyer (2017)
  • en scene med mange små arrangementer og et medvirkningsopplegg (2018)
  • en parkourløype for både barn og hunder (2019).

Erfaringer tilsier at det er behov for et møtested, for en lekeplass, for en arena som inviterer til egenaktivitet. Besteforeldre kom hit med sine barnebarn og hadde med nistekurv for slik å kunne bli her lenge. Innbyggerne som tidligere var skeptiske til prosjektet syntes den frodige plassen av «Urbant landbruk» var en suksess og leverte sine dyrkete planter fra balkongen.

I utarbeidingen av byutviklingsplan for Lillestrøm by ble en funksjonsfordeling for de ulike byrommene i byen vurdert. Et sted er det kanskje riktig å ha en stor lekeplass, andre byrom bør ha mulighet for store scener og arrangementer, mens andre igjen bør være grønne og parkmessig opparbeidet. I dette arbeidet ble det konkludert med at det var en grønn, frodig bypark det var størst behov for i dette området av byen.

Stortorget ble vedtatt omgjort til park i kommuneplanen for Skedsmo kommune 2019-2030. Formålet ble videreført i ny kommuneplan for Lillestrøm kommune 2023 – 2035.

Det jobbes for tiden med et forprosjekt for en omgjøring av Stortorget. I dette arbeidet er det utarbeidet flere dokumenter som skal danne kunnskapsunderlaget for det videre arbeidet:

  • Forslag til prosjektplan for transformasjon av Stortorget i Lillestrøm til et «levende torg» (2016)
  • Medvirkningsprosess Stortorget (2018)
  • Stortorgets rolle i fremtidens Lillestrøm (2020)
  • Trafikk og parkeringsanalyse (2020)

Med bakgrunn i de overstående utredningene vedtok kommunestyret i juni 2020 at Stortorget nord og sør skal utformes som en frodig og grønn bypark, med muligheten for å avholde større arrangementer. I kommunestyrets vedtak står det videre at parken bør ha vannelementer, og at vegetasjonen skal inneholde et variert biologisk mangfold og pollinerende arter. En del av parken skal ha et integrert lekelandskap for større barn og ungdom. Samtidig kan det tilrettelegges for uteservering langs parkens kanter.

Så hva skjer med funksjonen Stortorget huser i dag? I desember 2021 vedtok kommunestyret i Lillestrøm kommune at det skal etableres en parkeringsløsning med 300 plasser ved Stortorget. Anlegget skal bygges som et flerfunksjonelt mobilitetshus på kommunal tomt på Stortorget øst. Det skal gjøres vurderinger av om parkeringsanlegget skal innpasses i øvrig ny bygningsmasse eller være et selvstendig bygg, og hvor mange p-plasser som skal ligge over og under bakken.

I samme sak ble det av kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en åpen arkitektkonkurranse eller et parallelloppdrag for fremtidig utforming av den nye parken på Stortorget. Arkitektkonkurranse for Stortorget skal også omfatte skisser for alternativ ytre utforming av parkeringshus, slik at disse kan ses i sammenheng.

Hvor

Prosjektområdet er først og fremst selve Stortorget, som er på ca. 13.500 m2. Men området knyttet til diverse utredninger en god del større. I noen tilfeller vil prosjektet og se utover det arealet som defineres som «analyseområde».

Oversiktsbilde

Hvem

Prosjektet ledes av seksjon for byplan. Den samme seksjonen har utarbeidet Byutviklingsplan for Lillestrøm by. Prosjekt nytt Stortorg anses å være en viktig brikke i den videre byutviklingen i Lillestrøm by.

Når

Dette prosjektet har mandat til å utarbeide en detaljreguleringsplan på bakgrunn av arkitektkonkurranse eller parallelloppdrag. Det er et mål å gjennomføre en arkitektkonkurranse i løpet av 2024. Videre skal det jobbes med en detaljreguleringsplan for torget. Da blir det mulig å enten knytte utbyggingsavtaler til utbyggingen av prosjektet eller egenfinansiere et byggeprosjekt.