Stabilitetsberegninger (geoteknisk notat)

Status:
Ferdig
Start:
Juni 2016
Slutt:
September 2016

Grunnundersøkelser (geoteknisk notat)

Status:
Ferdig
Start:
Januar 2017
Slutt:
Januar 2017

Informasjonsmøte for beboere

Status:
Ferdig
Start:
18. januar 2017
Slutt:
18. januar 2017

Møte med NVE

Status:
Ferdig
Start:
Februar 2017
Slutt:
Februar 2017

Regulering

Status:
Ferdig
Start:
2018
Slutt:
Juni 2021

Detaljprosjektert

Status:
Ferdig
Start:
Januar 2019
Slutt:
April 2023

Forprosjekt for flomvollene på Leirsund

Status:
Ferdig
Start:
Januar 2016
Slutt:
Januar 2017

NVE. Søknad om støtte

Status:
Ferdig
Start:
Mars 2023
Slutt:
Behandlet februar 2024

Gjennomføring Del 1

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2024
Slutt:
Vår 2025

Gjennomføring Del 2

Status:
Planlagt
Start:
Vår/sommer 2025
Slutt:
Høst 2025

Hva

Basert på de siste beregningene fra NVE om flomsoner og klimaendringer, har det blitt vedtatt at flomvernet rundt Leirsund skal styrkes. For en flom i Leira viser klimafremskrivingene at det kan forventes 20% økning i vannføringen for en 200-årsflom fram mot år 2100.

Generelt er det forventet at ekstremnedbør og regnflommer kommer til å øke i hele landet, mens snøsmelteflommer i de større vassdragene vil avta. Leira reagerer raskt på regn fordi tilrenningen kommer fra et stort nedbørsfelt og Leira er smal, med få muligheter for vannet å strømme ut på «trygge» sidearealer. Smale, grunne elver med lite fall, slik som Leira representerer, er de mest sårbare vassdragene for ekstremnedbør og regnflommer.

Hvem

Lillestrøm kommune har prosjektledelsen og er byggherre for anleggene. Cowi har utarbeidet et forprosjekt, mens Norconsult er ansvarlig for å utarbeide detaljreguleringsplan og endelig detaljprosjekt.

Hvor

De eksisterende flomvollene på Leirsund ligger i Sundveien, øst for Leira og Sundstuveien, vest for Leira. Det er i disse områdene de kommende anleggene også vil ligge.

Når

I januar 2016 ble forprosjektet «Flomberedskap Leirsund. Heving av flomvoll.» igangsatt. Dette ble ferdigstilt i januar 2017. Som en del av forprosjektet inngår forslag til automatiske, tekniske løsninger for å ivareta vann- og avløpssituasjonen i området på en best mulig måte. Det ble også gjennomført geotekniske undersøkelser og grunnundersøkelser, som gir grunnlag for stabilitetsberegninger. I april 2017 stilte plan- og bygningsavdelingen i Skedsmo krav til en detaljområdereguleringsplan for å kunne legge til rette for heving av flomvollen. Denne prosessen foregår samtidig som arbeidet med detaljprosjektering, da de to prosessene er avhengige av hverandre. Arbeidet med reguleringsplan har foregått siden 2018, mens detaljprosjekteringen har foregått siden januar 2019.

Høsten 2021 er mesteparten av detaljprosjektering unnagjort, og reguleringsplanen er til politisk behandling. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2022.

Prosjektering deretter har blitt ferdigstilt i 2023 og tilbud for den første entreprisen mottatt. Prisen var betydelig høyre enn det er rom i budsjettet og støtten fra NVE ble for liten. Prosjektet måtte sende en sak til politisk behandling hvor det ble bestemt at støtten fra NVE skal søkes på nytt.

Prosjektet har fått innvilget støtte fra NVE i februar 2024. Ifølge politisk vedtak skulle grunneiere dekke distriktsandel på 20%. Saken ble behandlet av politikken i mai 2024 på nytt og det ble vedtatt at Lillestrøm kommune skal dekke distriktsandelen og inngå frivillige avtaler med grunneiere.

Del 1 av prosjektet er planlagt å starte opp ila 2024, mens del 2 vil bli gjennomført sommer 2025.

Lenker

Lurer du på noe?

Kontakt prosjektleder Inna Hatcher

Inna.hatcher@lillestrom.kommune.no