Kommunestyret vedtok den 18.11.2020 å legge ut forslag til lokal forskrift om utslipp av industrielt avløpsvann og fra private avløpsanlegg i Lillestrøm kommune til offentlig ettersyn. 

Relevante saksdokumenter kan du lese her

Har du innspill?

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no eller per post til Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Merk høringssvaret ditt med saksnummer 20/80042. 

Frist for å gi høringsuttalelse er 14.01.2021. 

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommunes hjemmeside i forbindelse med at saken oversendes til politisk behandling. 

Bakgrunn for arbeidet med forskriften

EUs vannrammedirektiv (vanndirektivet) setter klare og konkrete mål for hva som er en god vannforvaltning. Norge sluttet seg til direktivet og vedtok en egen norsk vannforskrift (i kraft fra 01.01.2007) med formål om å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene våre. 

Lillestrøm kommune inngår i to vannområder – Øyeren og Leira-Nitelva. Vannforekomstene innenfor disse to vannområdene ligger i nedbørsfeltet definert som følsomt område, jf. forurensningsforskriften. Enkelte vannområder i Lillestrøm kommune er imidlertid ekstra sårbare for forurensning eller har allerede så dårlig tilstand at det må ryddes opp i disse vannforekomstene, og da er det viktig at tilførsler fra utslipp av industrielt avløpsvann og fra private avløpsanlegg prioriteres. 

Den lokale forskriften skal bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på best mulig måte og bidra til likebehandling. Som følge av kommunesammenslåingen er det behov for å samkjøre og vedta nye lokale forskrifter. Målsettingen med forskriftsarbeidet er en oppdatering av både regelverk og praksis, harmonisering av regelverket, å regulere forhold mellom anleggseier og kommune, samt sikre rettferdig og lik behandling. Det er lagt vekt på å forenkle og gjøre forskriften lett å forstå, både for de som skal etterleve forskriften og for de som skal håndheve den. 

Viktige endringer i forskriften

Flere separate forskrifter samles nå i en felles forskrift fordelt på ulike kapitler. Dette vil gjøre det lettere for berørte parter å finne frem til relevant lovverk. 

Den nye forskriften regulerer utslipp av avløpsvann omfattet av forurensningsforskriftens 

  • Kapittel 12 (utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende)
  • Kapittel 13 (utslipp fra mindre tettbebyggelser)
  • Kapittel 15 (utslipp av oljeholdig avløpsvann)
  • Kapittel 15A (påslipp)  

Forskriften vil også gi rammer for tømming av slam i samsvar med forurensningslovens § 26, samt gi bestemmelser om gebyrer for tjenestene. 

Nytt for eiere av et privat avløpsanlegg er at forskriften vil stille krav om at alle tømminger av slam fra avløpsanlegg skal inngå i kommunens slamtømmeordning. Det vil dermed ikke være anledning til å benytte seg av andre aktører på markedet enn det firmaet kommunen har slamtømmeavtale med. På denne måten får kommunen bedre oversikt over hvilke anlegg som har behov for hyppigere tømming enn årlig.  

Det foreslås årlig slamtømming for alle avløpsanlegg. Fulle slamlagre fører til redusert renseeffekt. Det er derfor viktig at anleggene tømmes innen dette inntreffer slik at renseeffekten til enhver tid er tilfredsstillende.