Innspill må leveres skriftlig til postmottak@lillestrom.kommune.no innen 1. april 2020.

Hva er temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet?

Temaplanen er et styringsverktøy som skal sørge for behovsvurdert og riktig utbygging av idrettsanlegg, samt andre tiltak som øker innbyggernes fysiske aktivitet. Planen er et politisk dokument, og skal sørge for forutsigbarhet for både administrasjonen, politikken og frivilligheten. Planen er ikke juridisk eller økonomisk bindende, og vedtak må følges opp i kommuneplanen og årlige budsjettbehandlinger.

Planens oppbygging:

 1. Bakgrunn for planen, visjoner, mål, strategier og satsingsområder
 2. Dagens status og statlige anbefalinger på aktivitetsnivå
 3. Generelle utfordringer, areal- og reguleringsbehov, tiltak, gjeldssanering for idrettslag, driftsavtaler med idrettslag, tilskuddsordninger og lignende
 4. Anleggsbehov i Lillestrøm kommune
 5. Prioriterte tiltak i planperioden 2021-2025
 6. Langsiktige og uprioriterte tiltak

Hvorfor skal jeg sende innspill til Temaplanen?

All anleggsutbygging relatert til idrett og fysisk aktivitet som skal motta statlige spillemidler eller ha økonomisk kommunal finansiering må være omtalt og prioritert i planen. For å gjøre prioriteringer er vi avhengig av en helhetlig oversikt over behovet, og hvilke ønsker og ambisjoner organisasjonene har de kommende årene.

Hva skal med i innspillene?

Fra lag og foreninger ønsker vi innspill på hvilke behov klubbene har.
Spesielt tilknyttet behov for:

 • Bygging av nye anlegg
 • Rehabilitering av eksisterende anlegg for å opprettholde aktiviteten
 • Tilskuddsordninger og driftsavtaler
 • Gjeldssanering
 • Nye arealer til idrettsformål

Vi ønsker også innspill på:

 • Tiltak som tilrettelegger for økt fysisk aktivitet blant innbyggerne
 • Tiltak som senker terskelen for å være fysisk aktiv

Vi ber om at behovene er dokumenterte. Alle innspill vil bli vedlagt planen uavhengig av hvilke tiltak som prioriteres.

Informasjonsmøter

Det inviteres til informasjonsmøter på følgende dager og steder:

 • 3. mars kl 18.00 i Sørumsand Idrettspark.
  (Umiddelbart etter møtet har Sørumsand IF et eget allmøte angående skolebruksplan og fasiliteter til kroppsøving og fysisk aktivitet på Sørumsand)
 • 9. mars kl 18.00 på Leirsund Velhus
 • 12. mars kl 18.00 i Skedsmohallen (dette møtet ble avlyst)
  Fremdrift
 • 1. april 2020: Frist for innspill fra lag og foreninger, frist 1. april 2020
 • Våren 2020 Planen skrives og høringsforslag ferdigstilles
 • Mai/juni: Høringsutkast sendes til politisk behandling
 • 15. juni – 15. september Høringsperiode
 • 15. september: Frist for høringsinnspill
 • September/oktober: Skriftlige høringsinnspill vurderes.
 • Oktober/november: Planforslag til politisk sluttbehandling

Temaplanen skal vedtas av kommunestyret i Lillestrøm.