Plan

Under kan du laste ned og lese hele planen, de alternative løsningsforslagene innen skoleområdene (kapittel 6), de anbefalte forslagene til nye skolekretsgrenser og tiltak innenfor skoleområdene (kapittel 9) og økonomiske forhold og kostnadskalkyler. 

Last ned plan og vedlegg

Revisjon av skolebehovsplan-2022-2031.pdf (PDF, 2,9 MB)

Kapittel 6 - Revisjon skolebehovsplan Lillestrøm kommune - 2022-2031.pdf (PDF, 258,5 KB)

Kapittel 9 - Revisjon skolebehovsplan Lillestrøm kommune - 2022-2031.pdf (PDF, 298,2 KB)

Økonomiske forhold og kostnadskalkyler (PDF, 476,8 KB)

Kart

Forslag til nye skolegrenser

 

Se sammenligning av gjeldende skolegrenser og forslag til nye skolegrenser

Om høringen

Kommunedirektørens planutkast beskriver dagens skoler og skolekretser i Lillestrøm kommune, elevtallsutvikling, kapasitet og kapasitetsbehov. Deretter skisseres ulike løsninger og tiltak for å møte forventet utvikling i planperioden. Planen sikrer at hvert skoleområde får tilstrekkelig kapasitet i planperioden, og skisserer løsninger ut fra økonomiske forutsetninger og behov for elevkapasitet.

Bakgrunn

Skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune ble vedtatt i 2020, med rullering hvert fjerde år. Forutsetningene har imidlertid endret seg, og nå legges en oppdatert plan ut på høring. Du kan si din mening om denne planen, før den blir lagt fram for politikerne til behandling i oktober. Høringsfristen er 24. juni.

Ni skoleområder

Lillestrøm kommune har ni skoleområder. I beskrivelsen av hvert skoleområde inngår status for området, kapasitetsutfordringer og behov for tiltak.

Fortsatt to spesialskoler

Planen foreslår videre at kommunen fortsatt skal ha to spesialskoler. Frydenlund skole foreslås opprettholdt med en nødvendig utvidelse, og virksomheten ved Skåningsrud foreslås reetablert på tidligere Haugtun skole.

Anbefalt rekkefølge, renovering

Nedenfor ser du prioritert rekkefølge for renovering av skoler, hvilket år renoveringen skal starte, og når skolen antas å stå ferdig. Kolonnen «Anbefalt alternativ» viser til anbefalingene i planens kapittel 6, hvor alternativ 0 = ingen endringer fra skolebehovsplanen, vedtatt i 2020. Alternativ 1 er anbefalte tiltak, mens for enkelte skoler finnes det flere alternative forslag til tiltak.

Skolene er rangert i anbefalt rekkefølge og alle er anbefalt alternativ 1.

 1. Haugtun – ny spesialskole. Oppstart 2020 og ferdig 2024
 2. Bingsfoss – utvidelse til seks parallelle klasserekker - ungdomsskole
  Oppstart 2021 og ferdig 2025
 3. Åsenhagen rehabilitering
  Oppstart 2022 og ferdig 2025
 4. Skjetten – utvidelse til fire paralleller
  Oppstart 2022 og ferdig 2026
 5. Sten-Tærud – rehabilitering av to paralleller på barneskolen
  Oppstart 2024 og ferdig 2027
 6. Blaker – tilbygg
  Oppstart 2020 og ferdig 2028
 7. Volla – utvidelse til tre paralleller.
  Oppstart 2025 og ferdig 2029
 8. Kjellervolla – utvidelse til fire paralleller
  Oppstart 2026 og ferdig 2029
 9. Frydenlund – tilbygg
  Oppstart 2027 og ferdig 2032
 10. Hovinhøgda
  Oppstart 2026 og ferdig 2032
 11. Svømmehall Festund vest
  Oppstart 2026 og ferdig 2032
 12. Garderåsen
  Oppstart 2026 og ferdig 2034
 13. Gjellerås – utvidelse til fire paralleller
 14. Vesterskaun
 15. Frogner
 16. Tæruddalen
 17. Sørumsand
 18. Kjeller
 19. Vardeåsen

Frist

Fristen for å komme med merknader og innspill er 24. juni 2022.

Har du innspill?

Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no 

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle merknader og innspill merkes: 22/21041

Vær oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven. De vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.

Hva skjer etter høringsfristen?

Slik arbeidet med planen er lagt opp, vil endelige konklusjoner først gjøres etter at høringen er avsluttet og høringsinnspillene gjennomgått. Deretter avgir kommunedirektøren en samlet innstilling før den politiske behandlingen av planen i oktober 2022. 

Vedtak som medfører endringer i skolekretsene, vil på vanlig måte måtte stadfestes av kommunestyret gjennom en revidert forskrift om skoletilhørighet.

Kontaktinfo

For mer informasjon fram til 24. juni, ta kontakt på e-post oppvekstpost@lillestrom.kommune.no