Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender.

Planforslaget legger opp til en utvidelse og modernisering av dagens fjell- og daganlegg. Utvidelsen av fjellanlegget (som ligger kun i Lillestrøm kommune) skal kunne sørge for dekning av avløpsbehovet i de fire eierkommunene, slik at ikke fremtidig utbygging i eierkommunene blir begrenset. Daganlegget (som ligger i Lillestrøm og Rælingen kommune) vil henvende seg mer mot Ruth Maiers gate, og vil få nytt bygg for ventilering av fjellanlegget, samt garderobe.

Kommunedirektøren fremmer to alternative planforslag til førstegangsbehandling. Alternativene er like når det gjelder utvidelse og modernisering av fjell- og daganlegget. Hovedforskjellen mellom alternativene er plassering av gang- og sykkelveitrase. Kommunedirektørens anbefaling er alternativ 2 grunnet et ønske om å videreføre dagens gang- og sykkelveitrase omtrent hvor den er anlagt pr. i dag. I alternativ 2 er gang- og sykkelveien tenkt flyttet opp i jernbaneskråningen, over inngangen til fjellanlegget. Forslagsstiller sitt ønske er alternativ 1, hvor gang- og sykkelveien flyttes til Ruth Maiers gate, slik at den går rundt planområdet.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 26. august.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00698.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Ola Oksdøl Johansen på e-post: oljo04@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.