Planen består av to separate fremkommelighetstiltak langs fylkesveinettet. Det ene gjelder kollektivfeltet langs østsiden av fylkesvei158 Nordbyveien. Den andre er kollektivfeltet i tilknytning til rundkjøringen der fylkesvei 1496 og riksvei 22 møtes ved Kjellerholen.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du her.

Ved Kjellerholen foreslås det ny innkjøring fra fv. 1496 til bensinstasjonen og tidligere atkomst fra Trondheimsveien stenges. Videre vil gang- og sykkelkulverten under rundkjøringen på Kjellerholen utbedres og forlenges.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er mandag 10.06.2024.

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og syn på planforslaget. Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01578. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Hovedutvalget for miljø og samfunn vedtok i møte 17.04.2024 å legge saken ut til offentlig ettersyn.

 

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: OleRingsbyForland@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.