Det varsles om endringer av planområdet slik det fremgår av kartutsnittet, samt innarbeidelse av nytt arealformål i detaljreguleringsplan for Ruth Maiers gate m.fl. (tidligere Strandveien). I tillegg varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplanen.

 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet tilbake i jan. 2014. I juni 2016 ble det sendt ut varsel om revidert planavgrensning som bl.a. omfattet et tilleggsareal på ca. 1,2 daa. Som følge av at det gjennom flere år med planlegging og prosjektering er synliggjort et behov for å utvide planområdet på enkelte områder, varsles det nå om mindre utvidelser av planområdet samt suppleringer knyttet til arealformål.

Området som er på ca.145 daa og ligger både i Lillestrøm og Rælingen kommuner. Planområdet ligger i all hovedsak sør for Strømsveien, med unntak av gnr/bnr 77/748 og del av 77/1572 som ligger på nordsiden. Sør for Strømsveien ligger Ruth Maiers gate 1 med hovedeiendommene gnr/bnr 77/1182 som ligger i Lillestrøm kommune, og eiendommene gnr/bnr 106/2, 106/675, 106/794 som ligger i Rælingen kommune.

Videre omfatter planområdet eiendommene gnr/bnr 77/264, 77/1596, 106/2, 106/793, 105/18, 106/244 samt del av 77/1709, 77/1415, 0/1, 83/233, 77/1757, 83/869, 77/1770 (tidligere 77/1011), 123/1 og 105/1.

Eiendom 106/244, syd for Henrik Sørensens veg, inntas i planområdet. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanen, men vil ved behov bli benyttet til tekniske installasjoner og som riggområde.

Det planlegges å erstatte dagens T-kryss Strømsveien/ Ruth Maiers gate med en rundkjøring. For å forsikre seg om at man har med tilstrekkelig areal til rundkjøringen, og videreføringen av g/s-veien i forlengelse av Henrik Sørensens veg fram mot g/s-bru ved jernbanebrua innlemmes hele gnr/bnr 77/748 og gnr/bnr 105/18 i planområdet.

I kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune er området vest for Nitelva og nord for Strømsveien vist som felt KF4 som er disponert til forretning/ kontor/ tjenesteyting/ bevertning/ bolig. I kommuneplanens arealdel for Rælingen kommune er området avsatt til bolig/forretning/kontor/tjenesteyting/bevertning/boligformål nåværende/ friområde nåværende/ småbåthavn/friluftsområde nåværende samt samferdselsanlegg.

Planleggingens formål er tidligere varslet å regulere området til arealformål bebyggelse og anlegg. Med det menes boligbebyggelse, forretning og næringsbebyggelse, uteoppholdsarealer og med tilhørende nødvendig teknisk infrastruktur samt småbåtanlegg, og bruk og vern av sjø og vassdrag, bl.a. småbåthavn.

I tillegg til utvidelsen av området varsles det også om at man i planarbeidet inntar arealformålet offentlig eller privat tjenesteyting, da man planlegger å etablere skole og flerbrukshall innenfor planområdet.

En utnyttelse som antatt vil fordre etablering av byggegrunn i deler av Nitelva for eiendom 77/1182 i Lillestrøm kommune og 106/2 i Rælingen kommune.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og faller innenfor krav til konsekvensutredning. I dette ligger det også krav til planprogram med redegjørelse om utredningskrav/-behov. I denne saken ble planprogrammet fastsatt av Skedsmo kommune 18.06.2014 og Rælingen kommune 03.06.2014. Kommunene har vurdert at dette også kan legges til grunn for de nevnte endringer, siden de samme problemstillingene vil være relevante også her.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Strandveien 1 Utvikling AS v/ Dag G. Jørgensen på e-post dag@addenda.no, eller telefon +47 901 04 788.

Har du innspill?

Dersom du har merknader og/eller synspunkter, bes det om at det sendes til dag@addenda.no, med kopi til postmottak@lillestrom.kommune.no og postmottak@ralingen.kommune.no.

Frist for innspill er 11.04.2023.

Vedlegg

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven