Arbeidet med reguleringsplanen omfatter både eksisterende bebyggelse, langs Storgata, som i gjeldende regulering er satt til bolig/ forretning / kontor. I tillegg kommer reguleringsformålene bevertning og tjenesteyting, som skal dekke ny bebyggelse, langs Adolph Tidemanns gt. Ny bebyggelse vil bestå av studentboliger, med tilhørende servicefunksjon, med mulighet for noe forretning og servering på gateplan. Kvartal 11 ligger mellom Adolph Tidemanns gate og Storgata, avgrenset i nord av Nittedalsgata og i sør av Torvgata.

 

Området som reguleres er på ca. 4,6 daa, omfatter gnr/bnr 81/149,36,85, 37,41,73 og 81/2060 Kvartalet er i kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål. I eldre reguleringsplan er området regulert til bolig / forretning / kontor i 2008.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til I H R T B AS Arkitekter, ved Ida Hexeberg. E-post: ihe@hrtb.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte avholdes 22.11.23 kl 16:30 på teams.
For å motta innkalling må interesserte sende mailadressen sin til: ihe@hrtb.no

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til I H R T B AS Arkitekter, ved Ida Hexeberg. E-post: ihe@hrtb.no eller telefon: 926 89 673 eventuelt pr post til HRTB arkitekter postboks 280 SENTRUM N-0103 Oslo, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 30.11.2023.

Merk innspill med saksnummer PLAN-23/00367.

Saksdokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven