Det varsles om utvidelse av planavgrensningen i detaljregulering for Bråtejordet felt B1-B4. Oppstart av planarbeidet ble varslet i januar 2022. Planen skal legge til rette for variert boligbebyggelse i feltene B1-B4 langs Bråteveien.

Det varsles nå om utvidelse av planområdet for å inkludere 154 m2 langs Niels Høeghs vei i planområdet. Arealene er nødvendige for å etablere fortau langs Niels Høeghs vei frem til den nye bebyggelsen. Utvidelsen berører kun eiendom gnr.78, bnr.11. Eiendommen er uregulert, men i kommuneplanen avsatt til boligformål. Utvidelsen er vist med blått på kartutsnittet under.

Bildet viser planområdet som er beskrevet i teksten.

 Dette er et varsel om at det merkede arealet inkluderes i planområdet. Når et planforslag for hele området er ferdig og legges ut på offentlig ettersyn, vil en få muligheten til å kommentere forslaget mer konkret. Innspillene som kom inn ved oppstartsvarslingen i 2022 vil bli vurdert og kommentert i planforslaget, det er ikke nødvendig å sende disse på nytt dersom det ikke er innspill til den nye avgrensningen. Planforslaget blir kunngjort når det legges ut til offentlig ettersyn, sannsynligvis i løpet av 2024.

Har du spørsmål eller innspill?

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill til saken. De kan rettes til Bakke AS v/Lisa Therell Bjørnstad; mobil: 40444641, e-post: lisa@bakke-as.no. Merknader sendes med kopi til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no, eller brev til postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-21/00526.

Frist for merknader og innspill er fredag 24.05.2024.

Varselet er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 om utvidelse av planområder.