1. Planbeskrivelse.pdf

2. Plankart.pdf

3.1 Bestemmelser med retningslinjer revidert 24.01.2024.pdf

3.2 Vedlegg til bestemmelsene.pdf

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) .PDF

5. ROS-KU-egnethet for nye byggeområder.pdf

6. Befolkningsprognose.PDF

7. Arealregnskap.PDF

Som en del av planforslaget ble det gjennomført delutredninger som gir faglige forslag til plankart og bestemmelser for utbyggingsområder og hensynssoner. Disse er senere vurdert og samordnet, det vil si at planforslaget på visse punkter kan avvike fra delutredningenes anbefalinger. Se delutredningene.