Planstrategi

I denne første planstrategien for Lillestrøm kommune legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling

Klimaplan

Klimaplanen skal peke ut hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslippssamfunnet.

Klimastrategi

Klimastrategien inneholder mål, og hovedområder for kommunens klimaarbeid med strategier og virkemidler.

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Temaplanen skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for kommunens innbyggere gjennom hele livet. Dette gjøres gjennom målstyrt utbygging av gode arenaer.

Aktive Skjetten - Områdesatsing på Skjetten 2017-2021

Last ned handlingsplanen for "Aktive Skjetten"

Ravineplan

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo.

Innkjøpsstrategier

Anskaffelsesstrategi for Lillestrøm kommune 2021 - 2024 og strategi for grønne innkjøp ble den 18. november 2020 vedtatt i kommunestyret. Strategiene er utarbeidet med utgangspunkt i Lillestrøm kommunes mål og verdier.

Strategi for digitalisering

Kommunestyret i Lillestrøm vedtok 18. november 2020 en ny strategi for digitalisering som blant annet beskriver fire innsatsområder for å levere digitale tjenester som begeistrer til både innbyggere og ansatte.