Planstrategi

Planstrategien gir en oversikt over kommunens planarbeid. I planstrategien legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Klimastrategi

Klimastrategien inneholder mål, og hovedområder for kommunens klimaarbeid med strategier og virkemidler.

Kulturstrategi 2023 - 2033

Lillestrøm kommune - et nasjonalt tyngdepunkt for kunst og kultur, hvor kulturlivet er drivkraften for levende lokalsamfunn og god livskvalitet.

Oppvekststrategi

Oppvekststrategien gir retning for hvordan vi skal jobbe og peker ut hvilke mål og hvilket fremtidsbilde vi skal jobbe mot for å sørge for en god oppvekst i Lillestrøm kommune.

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Temaplanen skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for kommunens innbyggere gjennom hele livet. Dette gjøres gjennom målstyrt utbygging av gode arenaer.

Ravineplan

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo.

Innkjøpsstrategier

Anskaffelsesstrategi for Lillestrøm kommune 2021 - 2024 og strategi for grønne innkjøp ble den 18. november 2020 vedtatt i kommunestyret. Strategiene er utarbeidet med utgangspunkt i Lillestrøm kommunes mål og verdier.

Strategi for digitalisering

Kommunestyret i Lillestrøm vedtok 18. november 2020 en ny strategi for digitalisering som blant annet beskriver fire innsatsområder for å levere digitale tjenester som begeistrer til både innbyggere og ansatte.

Temaplan for naturmangfold

Temaplan for naturmangfold er vedtatt.