Norges første ravineplan

I Lillestrøm har vi kartlagt mange av ravinesystemene våre og vi jobber aktivt for å ta vare på naturkvalitetene som ravinene har. Du kan se hvor kommunens raviner er i våre temakart. I kommuneplanen er alle kommunens raviner avmerket* og de fleste er omfattet av en hensynssone (H560) med tilhørende bestemmelser eller retningslinjer. Vi har også utarbeidet landets første «Ravineplan», vedtatt av kommunestyret (i møtet 18.08.20), som gjelder for delområde Skedsmo og det skal også lages en ravineplan som dekker hele Lillestrøm kommune.

Last ned planen

Plan for vern av raviner i delområde Skedsmo, 11.08.20.pdf (PDF, 9,6 MB)

 

Ravineplanen har et eget handlingsprogram (s. 70 i planen) og det er avsatt midler til forvaltning av ravinene i et eget ravinefond. Det er mulig å søke om støtte til forvaltning av ravinene for alle kommunens innbyggere som har raviner på sin eiendom, eller for frivillige organisasjoner som jobber med gode forvaltningstiltak i raviner. Les mer om ravinefondet

Mer om raviner

Ravinene ble formet etter siste istid av vann som har erodert seg ned i marin leire og avsatt da landskapet lå under havnivå. På Romerike er ravinelandskapet karakteristisk, med sine frodige, grønnkledte og dype V-formede daler, som veksler mellom åpent jordbruk- og kulturlandskap, elvesletter og elvedelta. Dette gjelder også for deler av Lillestrøm, som i dag er kvartærgeologisk todelt over- og under marin grense, og det er her vi finner raviner i marin leire. I Norge er slike raviner på Østlandet og i Trøndelag, men internasjonalt er de er uvanlige. Andre steder i verden hvor de finnes, er på vestkysten av Sverige, Canada og Alaska.

Mange historiske raviner er i dag borte, eller ødelagt som følge av oppfylling, stabilisering og sikring. Dette skjedde særlig som følge av stor grad av bakkeplanering, på 70- og 80-tallet, hvor det ble gitt tilskudd for å fylle opp og dyrke den fruktbare jorda. De ravinene som er igjen er alle ulike og består i stor grad av variasjon, noe som gjør dem til viktige områder for en rekke planter og dyr. De blir i mange sammenhenger sammenliknet med regnskoger, i forhold til sin betydning for det biologiske mangfoldet. Ravinene er også viktige som grønne lunger i landskapet og fungerer mange steder som viktig nærnatur for befolkningen. Enkelte av ravinene ble tidligere brukt til slått og beite, noe som har gitt opphav til spesielle typer natur- og vegetasjonstyper vi nå er kjent med fra kulturlandskapet. Ravinene er i tillegg hydrologiske systemer, gjerne med bekk i bunnen, der erosjon og leirras kan være vanlig. Samtidig funger de som naturlige flomveier ved kraftig nedbør, som også forsinker og tar opp mye vann. Selv om vi har mer kunnskap om ravinenes verdier i dag, så er fortsatt ravinelandskapet truet, av dumping med masser (også forurensede), hageavfall med fremmede arter og av utbygging, mm. Siden alle ravinene i Lillestrøm kommune ligger under marin grense, så er det også potensiale for at det kan være kvikkleire der. Høy aktsomhet kreves ved nye tiltak, graving og terrengendringer, også i områdene i nærheten av ravinene. Det er derfor viktig å ha god kunnskap om både grunnforholdene under bakken og naturverdiene over bakken. Kontakt kommunen hvis du er usikker.

Har du spørsmål til ravineplanen?

Ta kontakt med miljørådgiver Hilde Birkeland: hilde.birkeland@lillestrom.kommune.no