Retningslinjene

Last ned dokumentene

Vedtatte retningslinjer for eiendomsskatt (PDF, 509,4 KB)

Sonekart bolig (PDF, 26,5 MB)

Sonekart fritid (PDF, 26,5 MB)

Retningslinjene inneholder

1 Innledning

1.1 Bakgrunn
1.2 Eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten
1.3 Eiendommer som skal takseres og omfattes av retningslinjene
1.4 Prinsipper for verdsettelse

2 Prinsipper for taksering

2.1 Generelt om taksering
2.2 Besiktigelse av eiendommer
2.3 Grunnlaget for omtaksering
2.4 Om veigrunn, fellesarealer og andre eiendommer

3 Takseringsmetode for boliger

3.1 Faktagrunnlaget for eiendommen
3.2 Vurdering av eiendommen
3.3 Sjablongverdier for bolig-og fritidseiendommer
3.4 Etasjefaktorer for boliger, fritidsboliger og bolig i landbruk
3.5 Skjønnsmessig vurdering av indre forhold
3.6 Skjønnsmessig vurdering av ytre forhold
3.7 Taksering av boligtomter
3.8 Hva er sonefaktor
3.9 Sonefaktor for bolig
3.10 Sonefaktor for store boligbygg og leiligheter (141 til 159)
3.11 Sonefaktor for fritidseiendommer

4 Øvrige eiendommer

4.1 Eiendomstyper som skal takseres
4.2 Taksering av landbrukseiendommer
4.3 Taksering av flermannsboliger, seksjonerte boliger og borettslag
4.4 Taksering av fritidseiendommer

5 Takseringsmetode for næringseiendommer

5.1 Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved taksering
5.2 Metode for beregning av verdi på næringseiendom
5.3 Forrentningsverdi på næringseiendom
5.4 Beregning av eierkostnader
5.5 Oppbygning av kapitaliseringsrenten

6 Beregning av teknisk verdi (substansverdi

7 Verdifastsettelse av næringstomter

8 Verdifastsettelse av barnehager

6 Eiendommer med fritak

7 Vedlegg til retningslinjene