1 Innledning

Lillestrøm kommunestyre har 20.05.2020 fastsatt forskrift om ferie og fridager for elevene ved i Lillestrømskolen. Forskriften trer i kraft 1.8.20, med virkning fra skoleåret 2021-22. Forskriften gjelder for alle de kommunale grunnskolene i Lillestrøm kommune, med unntak av kommunens
voksenopplæringstilbud. Forskriften er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 2-2 tredje og fjerde ledd.

2 Skoleåret

Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker.

3 Årlig skolerute

For hvert skoleår fastsetter kommunedirektøren en skolerute. Den skal gi oversikt over elevenes skoleferier og andre skolefrie dager i grunnskolen i Lillestrøm kommune, og dager når skolefritidsordningen (SFO) er sommerstengt. Skoleruta skal publiseres på kommunens nettsider innen
utgangen av november året før. Skolene skal hvert år informere foreldrene om skoleruta etter at den er vedtatt for neste skoleår.

4 Nasjonale prøver og eksamen

Skoleruta skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver og sentralt gitt eksamen.

5 Fellesregler og lokale unntak

  1. Oppstart og avslutning av skoleåret, høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie skal som hovedregel være likt for alle skolene i kommunen. På grunn av fylkeskommunale ordninger for skoleskyss, skal oppstart og avslutning av skoleåret avklares med Viken fylkeskommune.
  2. Skolene kan gjøre lokale endringer hvis særlige grunner taler for det. Dette må godkjennes av samarbeidsutvalget (SU) ved den aktuelle skole, etter at avgivende/mottakende skole er gitt mulighet til uttalelse (av hensyn til foreldre med barn på ulike skoler). Saken skal sendes til endelig godkjenning hos direktør for Oppvekst.
  3. Lokale endringer etter bokstav b skal publiseres på skolens og kommunens nettsider, i god tid før oppstart av nytt skoleår. I god tid før neste skoleår skal skolen også skriftlig informere foreldre (både til elever ved skolen og nye fra neste skoleår) om avvikende datoer.