Søk om fri fra skolen

Søk om fri fra skolen

Hvem behandler søknaden?

Søknader om fri behandles av skolen som eleven går på, etter bestemmelsene i permisjonsreglementet som er vedtatt i Lillestrøm kommune.  

  • Du søker om fri for eleven via et elektronisk søknadsskjema.
  • Du må logge på med ID porten
  • Søknader om fri behandles av skolen. 

Alle søknader om fri skal sendes til elevens skole på søknadsskjema over. Søknad om fri skal sendes i god tid før permisjonsperioden. Skolen ved rektor behandler søknadene fortløpende. Skolen skal i sin saksbehandling sikre at elevens rett til å bli hørt bli ivaretatt.

Klagerett

Skolens avgjørelse om å innvilge eller avslå en søknad om fri, er et enkeltvedtak. Dette innebærer bl.a. at foreldre/elev har rett til en begrunnelse og til å klage. Dersom elev/foreldre klager på et vedtak, sendes denne til skolen. Skolen oversender saken til kommunalsjef skole, vedlagt informasjon om hvordan eleven stiller seg til permisjonssøknaden. Kommunalsjefen vurderer i samråd med skolen om vedtaket skal endres eller oversendes til klagebehandling hos Statsforvalteren.

Ønsker du å klage på et vedtak om fri må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden din. Send klagen til skolen som har behandlet søknaden.

Reglement og oppfølging 

Hvem gjelder reglene for?

Permisjonsreglementet gjelder for alle kommunens grunnskoler, men ikke for Lillestrøm voksenopplæring.

Aktuell lov og unntak

Bestemmelsen om elevpermisjon står i opplæringsloven § 2-11. 

«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte elev. Maksimal permisjonstid er to uker (dvs. 10 skoledager). Det er ikke adgang til å innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker, men det er ikke satt grense for antall permisjoner. Permisjonen som innvilges må imidlertid alltid være forsvarlig. Den opplæring eleven mister ved permisjon, har ikke eleven rett til å få erstattet senere. 

Unntak

Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av: 

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Tentamener, muntlig og skriftlig 
  • Eksamener, muntlig og skriftlig 

Det skal ikke innvilges permisjon første skoleuke i forbindelse med skolestart. Dette gjelder på alle klassetrinn.

Elevstreik gir ikke rett til permisjon fra undervisningen.

Permisjon til familiehendelser i nær familie, for eksempel ved bryllup, dødsfall eller begravelse, eller permisjon ved alvorlig sykdom i nærmeste familie, kan gis i perioder der det er forberedelse til og/eller gjennomføring av prøver eller ved skolestart.

Rett til permisjon på helligdager

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager i inntil to dager hvert år dersom de søker om permisjon.

Formålet med regler for permisjon for elevene

I Lillestrøm kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolen.

Lillestrømskolen arbeider hele tiden for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater. En forutsetning for å lykkes er blant annet at fraværet blant elevene er så lavt som mulig. Reglene skal sikre likeverdig behandling av søknader om permisjon.

Skolens oppfølging ved ugyldig fravær

Hvis eleven blir borte fra skolen i lengre tid enn innvilget permisjon, eller etter å ha fått avslag på permisjonssøknad, blir fraværet registrert som ugyldig. Ved ugyldig fravær kan foreldrene risikere straff i form av bøter, dersom fraværet kommer av at de har handlet forsettlig eller uaktsomt. For ungdomsskoleelever kan ugyldig fravær føre til nedsatt ordens- og oppførselskarakter.
Elever skrives ut av skolen etter to ukers ugyldig fravær og skoleplassen fristilles for andre elever. Dersom eleven kommer tilbake etter utskriving, må foreldre ta kontakt med rektor ved skolen for å skrive eleven inn igjen. Hvis det ikke er plass i elevens klasse, vil eleven få plass i en annen klasse. Hvis det ikke er plass på skolen, vil eleven få plass på en annen skole