1. Innledning

Lillestrømskolen arbeider hele tiden for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater. En forutsetning for å lykkes er bl.a. at fraværet blant elevene er så lavt som mulig. Formålet med dette permisjonsreglementet å søke å holde elevfraværet i Lillestrømskolen lavt, og å sikre likeverdig behandling av søknader om permisjon. Permisjonsreglementet gjelder for alle kommunens grunnskoler, men gjelder ikke for Lillestrøm VO.

Reglementet skal brukes ved behandling av søknader om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen. Reglementet gjelder fra 01.01.2020. Det gjelder også for søknader datert før denne dato, hvis det søkes om permisjon fra 01.01.2020 eller senere.

Søk om fri

2. Lovgrunnlag 

Bestemmelsen om elevpermisjon står i opplæringsloven § 2-11: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte elev. Maksimal permisjonstid er to uker (dvs. 10 skoledager). Det er ikke adgang til å innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker, men det er ikke satt grense for antall permisjoner. Permisjonen som innvilges må imidlertid alltid være forsvarlig. Den opplæring eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.  

3. Fravær på helligdager 

Egne regler gjelder for permisjon på helligdager. Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager, jf. opplæringsloven § 2-11 andre ledd: «Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.» Foreldre/elev må også i slike tilfeller sende søknad om permisjon til skolen. 

Opplæringsloven sier ikke noe om hvor mange dager en elev kan få fri i forbindelse med helligdager. Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a, setter imidlertid en grense på opptil to dager hvert år.

4. Helserelatert fravær 

Reglementet skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. Når eleven har slikt fravær (for eksempel ved legebesøk, tannlegebesøk, opphold på behandlingssenter eller lignende), skal elev/foreldre melde dette til skolen så snart som mulig. Når skolen har fått melding om eller dokumentasjon på helserelatert fravær, skal fraværet registreres som gyldig. 

5. Barnets beste vurdering

Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 danner utgangspunktet for at barnets beste skal tas i betraktning etter norsk rett. Den lyder slik:

 • Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
  Barnets beste vurdering er videre lovfestet gjennom grunnloven §104, som i andre ledd viser til at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som berører barn.
  Etter Barnekonvensjonens artikkel 12 gis barn rett til å gi uttrykk for sitt syn og bli hørt:
 • Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
  Det å ivareta barnets rett og plikt til opplæring er et grunnleggende utgangspunkt som anses å være til barnets beste etter barnekonvensjonens artikkel 3, med mindre det foreligger særlige vektige grunner for noe annet. Særlige vektige grunner kan for eksempel være alvorlig sykdom i nær familie, barnets individuelle behov for en pause fra skoleaktiviteter eller andre tungtveiende årsaker.
  Elevens rett til å bli hørt skal bli ivaretatt av skolen gjennom søknadsprosessen.

6. Saksgang ved søknad om permisjon  

Alle søknader om permisjon skal sendes til elevens skole på søknadsskjema som finnes på kommunens nettsider. Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid før permisjonsperioden. Skolen ved rektor behandler søknadene fortløpende.

Skolens avgjørelse om å innvilge eller avslå en søknad om permisjon, er et enkeltvedtak. Dette innebærer bl.a. at foreldre/elev har rett til en begrunnelse og til å klage. Dersom elev/foreldre klager på et vedtak, sendes denne til skolen. Skolen oversender saken til kommunalsjef skole, vedlagt informasjon om hvordan eleven stiller seg til permisjonssøknaden. Kommunalsjefen vurderer i samråd med skolen om vedtaket skal endres eller oversendes til klagebehandling hos Statsforvalteren. 

7. Skolens oppfølging ved ugyldig fravær 

Innvilget permisjon er alltid gyldig fravær. Men elev som blir borte fra skolen i lengre tid enn innvilget permisjon, eller etter å ha fått avslag på permisjonssøknad, får dette fraværet registrert som ugyldig. Ved ugyldig fravær kan foreldrene risikere straff i form av bøter, dersom fraværet kommer av at de har handlet forsettlig eller uaktsomt. For ungdomsskoleelever kan ugyldig fravær føre til nedsatt ordens- og oppførselskarakter.

Dersom skolen i slike tilfeller ikke vet hvor eleven befinner seg, skal den følge prosedyren i Udirs veileder Barn som ikke møter på skolen

Elever som ikke er gjort rede for etter disse rutinene, skrives ut av skolen etter to ukers ugyldig fravær og skoleplassen fristilles for andre elever. Utskriving etter to ukers ugyldig fravær gjelder også dersom skolen har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet.

Dersom eleven kommer tilbake etter utskriving, må foreldre ta kontakt med rektor ved skolen for å skrive eleven inn igjen. Er det ikke plass i elevens klasse, vil eleven tilvises plass i en annen klasse. Er det ikke plass på skolen, vil eleven tilvises plass på en annen skole.
 

8. Regler for elevpermisjon i Lillestrømskolen 

Følgende felles regler gjelder i Lillestrømskolen for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven § 2-11 første ledd:  

§ 1 Barnets beste 

Barnets beste skal ligge til grunn for behandlingen av permisjonssøknaden, og eleven synspunkt vil være et av momentene i saken. Det å ivareta barnets rett og plikt til opplæring er et grunnleggende utgangspunkt som anses å være til barnets beste etter barnekonvensjonens artikkel 3, med mindre det foreligger særlige vektige grunner for noe annet.

§ 2 Generelle regler om permisjon 

Det kan maksimalt innvilges permisjon i inntil to uker, jf. opplæringsloven § 2-11. Skolen kan kreve at nødvendig dokumentasjon fremlegges ved søknadstidspunktet.

§ 3 Unntak fra muligheten til å innvilge permisjon

Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av: 

 • Statlige kartleggingsprøver 
 • Nasjonale prøver
 • Tentamener, muntlig og skriftlig  
 • Eksamener, muntlig og skriftlig 

Det skal ikke innvilges permisjon første skoleuke i forbindelse med skolestart. Dette gjelder på alle klassetrinn. 

§ 4 Forsvarlighetsvurdering (individuell vurdering)

Dersom det er aktuelt å innvilge søknaden etter reglene i §§ 5-8, må skolen ta stilling til om det er forsvarlig at den aktuelle eleven får permisjon, jf. opplæringsloven § 2-11. Det som er forsvarlig for én elev, kan være uforsvarlig for en annen. Relevante momenter er: 

 • Elevens faglige utvikling 
 • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden 
 • Elevens fraværshistorikk  

Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon for den aktuelle eleven, skal søknaden avslås. 

§ 5 Permisjon til ferie eller andre aktiviteter

Permisjon til ferie og andre aktiviteter kan innvilges inntil 2 uker med de begrensninger som fremgår av §§ 3 og 4.

§ 6 Permisjon til familiehendelser i nær familie

Det kan innvilges permisjon til familiehendelser, for eksempel ved bryllup, dødsfall eller begravelse. Permisjon gis normalt til selve dagen og nødvendig reise til/fra.

Det kan innvilges permisjon ved alvorlig sykdom i nærmeste familie.

Permisjon etter denne bestemmelsen kan gis i perioder der det er forberedelse til og/eller gjennomføring av prøver eller ved skolestart som nevnt i § 3.  

§ 7 Permisjon ved deltagelse på arrangementer innen idrett, kultur eller politikk

Det kan innvilges permisjon når eleven skal delta ved idrettslige eller kulturell konkurranse/stevne inkludert reise til/fra

Det kan også innvilges permisjon når eleven skal delta på frivillige eller politiske organisasjoners aktiviteter/arrangementer Permisjon skal imidlertid ikke innvilges ved elevstreik.


For andre aktiviteter kan det innvilges permisjon etter § 5.

§ 8 Permisjon på bakgrunn av særlige sterke grunner

Dersom det ikke er grunnlag for å gi permisjon etter § 4 til § 7 over, kan det likevel unntaksvis innvilges permisjon dersom særlig sterke grunner tilsier det.