Kapittel 1 Innledning

§1 Formål

Forskriften skal ivareta elevers nærskolerett. Forskriften skal også bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling av søknader, vedtak og klager på tildeling av skoleplass.

§ 1-2 Lovgrunnlag

Forskriften er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 8-1, som sier at kommunen kan gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene hører til. 

§ 1-3 Virkeområde

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Lillestrøm kommune. Forskriften gjelder ikke for barn som får opplæring i privatskoler eller privat opplæring i hjemmet.

§ 1-4 Ansvar for behandling av saker

1. Rektorene ved den enkelte skole har ansvar for tildeling av plass til elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, som definert i denne forskriften (se kapittel to).

2. Kommunen har ansvar for å behandle søknader om å gå på skole utenfor elevens skolekrets (både ordinære grunnskoler og spesialskoler i kommunen), og saker der det er mangel på plass på elevens nærskole.

§ 1-5 Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft 1.1.20, oppdatert med endringer vedtatt av kommunestyret 22.4.20, med virkning fra 1.8. 2021.

Kapittel 2 Skolekretsgrensene

§  2-1 Skolekretsgrenser for barneskolene (1.-7. trinn)

Brånås skole, grunnkretser: 412, 601, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,619, 622, 623, samt deler av 602 (dvs. adresser langs Solbergveien mellom rundkjøringen i Solbergveien/Trondheimsveien til Midtskogveien), og deler av 607 (adresser langs Solbergveien vest for Tæruddalen).

Blaker skole, grunnkretser: 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, samt deler av 1305 – dvs. område nordøst for bekken som går fra Glomma nord for Bingsfoss stasjon opp til krets 1306, jf. kart (området sørvest for bekken tilhører Sørumsand skolekrets).

Dalen skole, grunnkretser: 1901, 1902, 1903, 1904, 1905

Garderåsen skole, grunnkrets: 1702, med unntak av den sørlige delen med veiene Sommerly, Engerveien, Nordlia og Ilebråtan som hører til Hovinhøgda.

Gjellerås skole, grunnkretser: 1002, 1003, 1004, 1006, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115

Hovinhøgda skole, grunnkretser: 1701, 1703, 1704, 1705 samt den sørlige delen av 1702 med veiene Sommerly, Engerveien, Nordlia og Ilebråtan.

Riddersand skole, grunnkretser: 1801, 1802, 1803, 1804, samt deler av 1801 med unntak av Guttersrudveien 1-67, Olderveien 17-41, Rovenveien 410-549b, Slettaveien 2-34 og Svendsrudveien 6-91

Sagdalen skole, grunnkretser: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902

Skjetten skole, grunnkretser: 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 1001, 1005, 1007, 1008, 1009, 1201,1202  

Sørum skole, grunnkretser: 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507,1508 Nordli,  samt deler av grunnkrets 1509, dvs. Bæregveien, Hammerenveien og området øst for disse, jf. kart.

Sørumsand skole, grunnkretser: 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, samt deler av1305 – dvs. område sørvest for bekken som går fra Glomma nord for Bingsfoss stasjon opp til krets 1306 jf. kart (området nordøst for bekken tilhører Blaker skolekrets), og deler av 1801 (Guttersrudveien 1-67, Olderveien 17-41, Rovenveien 410-549b, Slettaveien 2-34 og Svendsrudveien 6-91.)

Vardeåsen skole (1.-4. trinn), grunnkretser: 501, 701, 702, 708, 709, 712, 713, 714, 715  Elevene begynner på Åsenhagen skole etter 4. klasse.

Vesterskaun skole, grunnkretser:1510, 1511, deler av grunnkrets 1509, dvs. området vest for Bæregveien og Hammerenveien, deler av grunnkrets 1609, dvs. Ausenveien og Tretjerndalsveien og området øst for disse, samt området nord for Haldenveien fram til Yssi, jf. kart.

Vigernes skole, grunnkretser: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 401  

Volla skole, grunnkretser:101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 201 

Åsenhagen skole, grunnkretser: 603, 604, 605, 606, 703, 704, 705, 706, 707, 710 samt store deler av 602 (unntatt adresser langs Solbergveien mellom rundkjøringen i Solbergveien/Trondheimsveien til Midtskogveien – disse hører til Brånås skolekrets), og 607 (unntatt adresser Solbergveien vest for Tæruddalen – disse hører til Brånås skolekrets). Fra Vardeåsen etter 4. trinn: 501, 701, 702, 708, 709, 712, 713, 714,715.

§ 2-2 Skolekretsgrenser for ungdomskolene (8. -10. trinn)

Bingsfoss ungdomsskole, grunnkretser:1307, 1308,1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1309, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 Nordli ,1509, og deler av 1801 (Guttersrudveien 1-67, Olderveien 17-41, Rovenveien 410-549b, Slettaveien 2-34 og Svendsrudveien 6-91.) 

Bråtejordet skole, grunnkretser: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902, 903, 910, 912  

Sophie Radich skole, grunnkretser 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 401, samt deler av krets 1701 med unntak av Tienveien etter krysning nord-øst for RV22 

Stav skole, grunnkretser: 904, 905, 906, 907, 911, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,1201,1202.  

Tæruddalen skole, grunnkretser: 412, 501, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715 

Østersund ungdomsskole, grunnkretser: deler av 1701 (Tienveien etter krysning nord-øst for RV22), 1702, 1703, 1704, 1705, 1801, 1802, 1803, 1804, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, samt deler av 1801 med unntak av Guttersrudveien 1-67, Olderveien 17-41, Rovenveien 410-549b, Slettaveien 2-34 og Svendsrudveien 6-91.

 Asak skole, grunnkretser: 502, 503, 504, 505, samt deler av grunnkrets 1608, dvs. Geiteryggen, Leirud, Oppsal og Myrer.

Frogner skole, grunnkretser: (1.-7. trinn)1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, deler av grunnkrets 1609, dvs. området vest for Ausenveien og Tretjerndalsveien, samt området nord for Haldenveien til og med Yssi, jf. kart.

(8.-10.trinn) 1509, 1510, 1511, 1609, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609. Frogner skole mottar elever fra Vesterskaun skole fra 8. trinn. 

Kjeller skole, grunnkretser: 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 419  

Sten-Tærud skole Grunnkretser: 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 419  

§ 2-3 Skolekretser for de kombinerte barne- og ungdomsskolene (1.-10. trinn)

Asak skole grunnkretser: 501,502, 503, 504, 505, samt deler av grunnkrets 1608, dvs. Geiteryggen, Leirud, Oppsal og Myrer

Frogner skole, grunnkretser (1.-7. trinn):1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, deler av grunnkrets 1609, dvs. området vest for Ausenveien og Tretjerndalsveien, samt området nord for Haldenveien til og med Yssi, jf. kart. (8.-10.trinn) 1509, 1510, 1511, 1609, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609. Frogner skole mottar elever fra Vesterskaun skole fra 8. trinn. 

Kjeller skole, grunnkretser: 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 419

Sten-Tærud skole, grunnkretser: 404, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 601

§ 2-4 Justering av skolekretsene – endring i forskriften

Kommunen skal foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og langsiktig. Dette kan medføre behov for justeringer av kretsgrensene og endringer i forskriften.

Kapittel 3 Tildeling av skoleplass på nærskolen

§ 3-1 Tildeling av skoleplass

Alle barn får tildelt skoleplass på sin nærskole ut fra folkeregistrert adresse (se kapittel 2).

§ 3-2 Tildeling av skoleplass på 1. trinn

Tildeling av skoleplass for nye førsteklassinger skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til, sendes til barnets folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal året barnet skal begynne på skolen. Foreldre til barn som flytter til kommunen etter brevet er sendt ut, må kontakte barnets nærskole for tildeling av plass.

§ 3-3 Tildeling av skoleplass på 8. trinn

Tildeling av plass for elever på 8. trinn skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole eleven har rett til skoleplass ved sendes til elevens folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal samme år de skal begynne på ungdomsskolen. Elever på kombinerte skoler (1.-10. trinn) har allerede fått tildelt skoleplass ut 10. trinn, og vil derfor ikke få brev med tildeling av plass.

§ 3-4 Tildeling av skoleplass ved flytting

Elever som flytter til ny skolekrets innad i kommunen, eller flytter inn i kommunen, tildeles skoleplass på sin nærskole av aktuell rektor når ny adresse er registrert i Folkeregisteret, eller det på annen måte kan dokumenteres at eleven har flyttet, eller vil flytte innen kort tid. Rektor bekrefter skoleplassen i et brev til elevens foreldre.

§ 3-5 Tildeling av skoleplass ved mangel på plass på nærskolen

Ved mangel på plass på nærskolen, behandles saken av kommunen. Eleven tilbys plass på nærmeste skole hvor det er plass. Eventuelle skyssutgifter kan innvilges etter søknad, dersom vilkår for skyss er oppfylt (se opplæringsloven kapittel syv).

§ 3-6 Vedtak om skoleplass

Elev/foreldre kan be om å få fastsatt i et enkeltvedtak hvilken skole eleven har rett til plass på (elevens nærskole). Det er kommunen som fatter slike vedtak. Det er klagerett på enkeltvedtak om skoleplass. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Kapittel 4. Skolebytte til annen skole enn nærskolen

§ 4-1 Skolebytte

Det er mulig å søke om skolebytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen), jf. opplæringsloven § 8-1 tredje ledd.

§ 4-2 Retningslinjer for skolebytte

Rådmannen fastsetter nærmere retningslinjer og kriterier for skolebytte. Retningslinjene og kriteriene skal bidra til å sikre god og likeverdig behandling av søknadene.

Følgende momenter skal vektlegges:

kapasitet på mottakende og avgivende skole, og barns rett til et trygt og godt skolemiljø. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Videre kan rådmannen fastsette i retningslinjene at søknader om skolebytte kan avslås, dersom skolebyttesøknader gir uheldige samfunnsmessige konsekvenser.

I retningslinjene skal det også fastsettes kriterier for inntak på kommunens spesialskoler og spesialenheter, da dette anses som skolebyttesaker. 

§ 4-3 Vedtak om skolebytte

Kommunen fatter vedtak etter søknader om å gå på skole utenfor elevenes skolekrets. Det er klagerett på slike vedtak. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Kart over skolegrensene
skoleåret 2021-2022